Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii. Editia A IV-A | Autor: Terzea Viorel

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii. Editia A IV-A | Autor: Terzea Viorel prezintă o radiografie la zi a practicii judiciare în materia reconstituirii şi constituirii dreptului de proprietate, precum şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniu.

Această a IV-a ediţie cuprinde comentarii suplimentare cu privire la probleme ivite frecvent în practica judiciară, cum ar fi de exemplu: posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate în situaţia în care există emis un certificat de atestare a dreptului de proprietate, stabilirea dreptului de proprietate conform Decretului nr.42/1990, corelaţia dintre procedura reconstituirii şi procedura stabilirii dreptului de proprietate conform Legii nr.10/2001, posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate în cazul cetăţenilor străini, executarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-au soluţionat plângeri de fond funciar din perspectiva jurisprudenţei CEDO, nulitatea actelor de reconstituire în cazul în care se invocă culpa autorităţilor administrative, nulitatea actelor de reconstituire emise în baza unei hotărâri judecătoreşti etc.

 

STOC EPUIZAT!

Pretul nostru: 149.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Abrevieri

Partea I. Legea fondului funciar nr. 18/1991

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. [Fond funciar]

Art. 2. [Tipuri de terenuri]

Art. 3. [Deţinător de terenuri]

Art. 4. [Regimul juridic al terenurilor] .

Art. 5. [Domeniu public]

Art. 6. [Domeniu privat]

Art. 7. [Publicitatea imobiliară]

Capitolul II. Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Art. 8. [Stabilirea dreptului de proprietate]

Art. 9. [Procedura de reconstituire a dreptului de proprietate]

Art. 10. [Declaraţie privind suprafaţa de teren agricol atribuită]

Art. 11. [Dovada dreptului de proprietate]

Art. 12. [Organele abilitate să aplice dispoziţiile legilor funciare]

Art. 13. [Dovada calităţii de moştenitor]

Art. 14. [Principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe fostul amplasament]

Art. 15. [Cazuri de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate]

Art. 16. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul comasărilor]

Art. 17. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul persoanelor deportate sau strămutate din motive politice]

Art. 18. [Terenuri agricole extravilane care se află la dispoziţia comisiilor de fond funciar]

Art. 19. [Cazuri de constituire a dreptului de proprietate]

Art. 20. [Reducerea în cotă proporţională a suprafeţelor atribuite]

Art. 21. [Constituirea dreptului de proprietate în localităţile cu excedent de suprafaţa agricolă]

Art. 22. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul unităţilor de cult]

Art. 23. [Reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate în cazul terenurilor aferente construcţiilor]

Art. 24. [Constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor atribuite de CAP-uri pentru construcţia de locuinţe]

Art. 25. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra loturilor în folosinţă]

Art. 26. [Terenurile agricole intravilane afl ate la dispoziţia comisiilor de fond funciar]

Art. 27. [Punerea în posesie]

Art. 28. [Lichidarea cooperativelor agricole de producţie]

Art. 29. [Regimul juridic al activelor imobiliare şi mobiliare, ce au aparţinut fostelor cooperative agricole de producţie]

Art. 30. [Reorganizarea fostelor asociaţii intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste de orice fel]

Art. 31. [Regimul juridic al terenurilor afl ate la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar]

Art. 32. [Interdicţia de înstrăinare a terenurilor care au format obiectul dreptului de constituire a dreptului de proprietate]

Art. 33. [Regimul juridic al terenurilor care provin din fostele izlazuri comunale]

Art. 34. [Regimul juridic al lucrărilor de îmbunătăţiri funciare]

Capitolul III. Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat

Art. 35. [Terenurile proprietatea statului]

Art. 36. [Transformarea dreptului de folosinţă în drept de proprietate]

Art. 37. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul terenurilor care au trecut în proprietate statului, în baza unor legi speciale şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat]

Art. 38. [Reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul persoanelor cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar]

Art. 39. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul terenurilor expropriate]

Art. 40. [Balanţa fondului funciar]

Art. 41. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, intrate în proprietatea statului]

Art. 42. [Constituirea dreptului de proprietate]

Art. 43. [Constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din zona montană defavorizată]

Art. 44. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul terenurilor preluate de către stat de la unităţile administrativ-teritoriale]

Art. 45. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere]

Art. 46. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul foştilor composesori, foştilor moşneni sau răzeşi, ori a moştenitorilor acestora]

Art. 47. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenu rilor cu vegetaţie forestieră, care au aparţinut unităţilor de cult]

Art. 48. [Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate]

Art. 49. [Pierderea dreptului de proprietate în cazurile în care s-a constituit dreptul de proprietate]

Art. 50. [Delimitarea teritorială a terenurilor, care au făcut obiectul reconstituirii sau al constituirii dreptului de proprietate]

Capitolul IV. Dispoziţii procedurale

Art. 51. [Competenţa comisiei judeţene]

Art. 52. [Calitatea procesuală a comisiilor de fond funciar]

Art. 53 [Procedura plângerii]

Art. 54. [Cazuri suplimentare în care poate fi folosită procedura plângerii]

Art. 55. [Anularea sau modifi carea propriei hotărâri a comisiei de fond funciar]

Art. 56. [Contestarea măsurilor de punere în aplicare a art. 37 din Legea nr. 18/1991]

Art. 57. [Suspendarea de drept a executării măsurii contestate] ... 471 Art. 58. [Procedura de soluţionare a plângerii]

Art. 59. [Căile de atac]

Art. 591. [Îndepărtarea erorilor materiale şi a rectifi cărilor înscrise în titlurile de proprietate]

Art. 60. Abrogat.

Art. 61. [Mijloace de apărare a încălcării dreptului de proprietate al statului sau al unităţilor administrativteritoriale]

Art. 62. [Principiul relativităţii efectelor hotărârilor comisiilor de fond funciar]

Art. 63. [Procedura de soluţionare a acţiunilor în constatarea nulităţii]

Art. 64. [Plângerea împotriva refuzului de punere în posesie]

Art. 65. [Dispoziţie tranzitorie]

Capitolul V

Art. 66. Abrogat.

Art. 67. Abrogat.

Art. 68. Abrogat.

Art. 70. Abrogat.

Art. 71. Abrogat.

Art. 72. Abrogat.

Art. 73. Abrogat.

Capitolul VI. Folosirea terenului pentru producţia agricolă şi silvică

Art. 74. [Obligaţii propter rem ale deţinătorilor de terenuri]

Art. 75. [Sancţionarea nerespectării obligaţiilor propter rem]

Art. 76. [Nerespectarea obligaţiilor propterrem de către titularii dreptului de folosinţă]

Art. 77. [Cazuri în care se poate realiza schimbarea catego riilor de folosinţă a terenurilor arabile ale persoanelor juridice]

Art. 78. [Schimbarea categoriei de folosinţă în cazul terenurilor arabile şi silvice]

Art. 79. [Protecţia şi ameliorarea solului]

Art. 80. [Competenţa de eliberare a documentaţiilor]

Art. 81. [Modul de executare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare]

Art. 82. [Regimul juridic al perimetrelor de ameliorare]

Art. 83. [Regimul juridic al perimetrelor de ameliorare]

Art. 84. [Schimburile de terenuri]

Art. 85. [Exonerarea de plată a impozitelor]

Art. 86. [Competenţa de efectuare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în cazul terenurilor care fac parte din perimetrele de ameliorare]

Art. 87. [Sprijinul acordat de stat proprietarilor de terenuri, care doresc să efectueze lucrări de îmbunătăţiri funciare]

Art. 88. [Resursele fi nanciare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare şi punere în valoare a terenurilor]

Art. 89. [Sistemul naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare cu privire la starea calităţii solurilor agricole şi silvice]

Capitolul VII. Folosirea temporară sau defi nitivă a terenurilor

Art. 90. [Folosirea terenurilor în alte scopuri decât producţia agricolă sau silvică]

Art. 91. [Modul de amplasare a construcţiilor]

Art. 92. [Scoaterea defi nitivă din circuitul agricol şi silvic a terenurilor]

Art. 93. [Scoaterea temporară a terenurilor din circuitul agricol şi silvic]

Art. 94. [Avizarea scoaterii terenurilor agricole din circuitul agricol]

Art. 95. [Avizarea scoaterii terenurilor silvice din circuitul agricol]

Art. 96. [Acordul prealabil al deţinătorului terenului]

Art. 97. [Alte avize pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic]

Art. 98. [Determinarea terenurilor intravilane]

Art. 99. [Regimul juridic al terenurilor din albiile abandonate ale cursurilor de apă]

Art. 100. [Obligaţiile titularilor obiectivelor de investiţii sau de producţii]

Art. 101. [Redarea în circuitul agricol a terenurilor]

Art. 102. [Regimul juridic al liniilor de telecomunicaţii şi de transport şi distribuire a energiei electrice]

Art. 103. [Ocuparea terenurilor în cazul lucrărilor de remediere a deranjamentelor]

Capitolul VIII. Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol

Art. 104. [Organizarea şi amenajarea teritoriului]

Art. 105. [Competenţa de eliberare a studiilor şi proiectelor pentru amenajarea teritoriului]

Capitolul IX. Sancţiuni

Art. 106. [Felurile răspunderii]

Art. 107. [Infracţiunea de distrugere]

Art. 108. Abrogat.

Art. 109. Abrogat.

Art. 110. [Infracţiunea de fals în declaraţii]

Art. 1101 . [Contravenţii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate]

Art. 1102 . [Sancţiuni contravenţionale]

Art. 1103 . [Competenţa organelor de constatare a săvârşirii contravenţiilor]

Art. 111. [Contravenţii la normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea terenurilor agricole sau silvice]

Art. 112. [Sancţiuni contravenţionale aplicabile persoanelor fi zice]

Art. 113. [Sancţiuni aplicabile persoanelor juridice]

Art. 114. [Competenţa organelor de constatare a săvârşirii contravenţiilor]

Art. 115. [Regimul juridic aplicabil contravenţiilor]

Capitolul X. Dispoziţii tranzitorii şi fi nale

Art. 116. [Titlul de proprietate]

Art. 117. [Statutul membrilor comisiilor de fond funciar]

Art. 118. [Titularii dreptului de constituire a dreptului de proprietate]

Art. 119. [Regimul juridic al monumentelor istorice, al vestigiilor şi obiectivelor arheologice]

Art. 120. [Vechimea în muncă a foştilor membri cooperatori]

Art. 121. [Resursele fi nanciare pentru desfăşurarea activităţii de cadastru]

Art. 122. [Anexe]

Art. 123. [Intrarea în vigoare a legii]

Partea a II-a. Legea nr. 169/1997 pentru modifi carea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Art. II. [Aplicarea legii civile în timp]

Art. III. [Cazuri de nulitate absolută] .

Art. IV. [Repunerea în termen]

Partea a III-a. Legea nr. 12000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. [Domeniul de aplicare al legii]

Art. 2. [Principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe fostul amplasament]

Art. 3. [Terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate]

Art. 4. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul terenurilor pe care s-au efectuat investiţii]

Art. 41 . [Excepţie de la reconstituirea dreptului de proprietate pe fostul amplasament]

Art. 5. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul persoanelor cărora li s-a aplicat cota de reducere]

Art. 6. [Dovada dreptului de proprietate]

Art. 61 . Abrogat.

Art. 7. [Titlul de proprietate suplimentar]

Capitolul II. Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 8. [Comasarea terenurilor]

Art. 9. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul terenurilor proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare]

Art. 10. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul terenurilor deţinute de institutele şi staţiunile de cercetare]

Art. 11. Abrogat.

Art. 12. [Servitutea administrativă de trecere]

Art. 13. [Întocmirea raportului privind modul de aplicare al legii]

Art. 14. Abrogat.

Art. 15. Abrogat.

Art. 16. Abrogat.

Art. 17. Abrogat.

Art. 18. Abrogat.

Art. 19. Abrogat.

Art. 20. Abrogat. .

Art. 21. Abrogat.

Art. 22. [Emiterea titlului de proprietate în cazul terenurilor agricole] .

Art. 221 . [Domeniu public al statului]

Art. 23. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole în cazul unităţilor de cult]

Capitolul III. Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 24. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere]

Art. 25. [Punerea în posesie asupra terenurilor forestiere]

Art. 26. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul formelor asociative]

Art. 27. [Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiereCuprins XIII prevăzute de art. 26]

Art. 28. [Acordarea personalităţii juridice fostelor forme asociative]

Art. 29. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere în cazul unităţilor de cult]

Art. 291 . [Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor revendicate]

Capitolul IV. Dispoziţii fi nale şi tranzitorii

Art. 30. [Situaţia cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate]

Art. 31. [Regimul juridic al construcţiilor de pe terenurile forestiere]

Art. 32. [Declaraţie pe proprie răspundere]

Art. 33. [Repunerea în termen]

Art. 34. [Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane]

Art. 35. [Paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari]

Art. 36. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul persoanelor care au fost împroprietărite]

Art. 37. [Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul proprietarilor care au fost comasaţi]

Art. 38. [Interzicerea transferului]

Art. 39. Abrogat.

Art. 40. [Benefi ciul nerealizat]

Art. 41. [Normele de aplicare a legii]

Art. 42. [Cererile sau acţiunile în justiţie]

Anexă. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

Bibliografie

Index

 

STOC EPUIZAT!

Titlul cartii: Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii. Editia A IV-A
Numele autorului/lor: Terzea Viorel
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 24 Mai 2013
Numar de pagini: 816
ISBN: 978-606-18-0183-1
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 149
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by cititor 2013, 29 May 2013

Cea de–a patra ediţie a lucrării „Legile fondului funciar” prezintă o radiografie la zi a practicii judiciare în materia reconstituirii şi constituirii dreptului de proprietate, precum şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniu.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)
Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker