Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Discriminarea in relatiile de munca | Autor: Loredana Manuela Muscalu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

(...)

Atât legiuitorul naţional, cât şi legiuitorul comunitar au defi nit noţiunea de discriminare ca reprezentând tratamentul diferit aplicat unor persoane afl ate într-o situaţie comparabilă. A discrimina înseamnă a face o diferenţă sau o deosebire, a distinge, a respinge, a aplica un tratament arbitrar sau inegal în mod nejustifi cat între două persoane sau situaţii afl ate în poziţii comparabile.

Deosebirile, restricţiile, excluderile sau preferinţele legate de caracteristicile unei persoane sunt discriminatorii dacă scopul sau efectul lor este diminuarea sau excluderea unor drepturi, oportunităţi sau libertăţi.

Orice criteriu în funcţie de care o persoană este tratată diferit poate constitui un criteriu de discriminare. Există discriminare şi atunci când două sau mai multe persoane sunt tratate identic, cu toate că acestea se află în situaţii diferite.

Aceste persoane sunt tratate identic deoarece o caracteristică specifi că şi care le diferenţiază de alte categorii nu este luată în consideraţie. Dacă diferenţa de tratament sau tratamentul identic are o justificare obiectivă, nu constituie discriminare.

În jurisprudenţa naţională şi comunitară s-a apreciat în mod unanim că diferenţa de tratament devine discriminatorie atunci când se induc distincţii între situaţii analoge şi comparabile fără ca acestea să se bazeze pe o justi- fi care rezonabilă şi obiectivă.

Diferenţele de tratament arbitrare nu sunt permise. Discriminarea nu este numai o acţiune sau un comportament, ci şi intenţia de a promova inegalităţi sociale, este o formă de marginalizare. Discriminarea se referă la categorii de oameni care sunt marginalizaţi, izolaţi sau dezavantajaţi pe baza unor criterii interzise.

În jurisprudenţa C.E.J. (Cauza C-106/83, Sermide SpA c. Cassa Conguaglio Zucchero şi alţii) s-a statuat că „principiul egalităţii de tratament exclude ca situaţiile compatibile să fie tratate diferit şi situaţiile diferite să fie tratate identic”.

(...)

Pretul nostru: 40.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Conceptul de discriminare

Secţiunea 1. Elementele defi nitorii ale noţiunii de discriminare

§1. Terminologie. Noţiune. Definiţie

1.1. Terminologie

1.2. Noţiune

1.3. Defi niţie

§ 2. Caracteristici

§ 3. Sarcina probei

§ 4. Justifi carea obiectivă

§ 5. Subiectul faptei de discriminare

§ 6. Protecţia juridică a principiului egalităţii de tratament şi a principiului nediscriminării. Sistemul sancţionator

Secţiunea a 2-a. Formele de discriminare

§ 1. Discriminarea directă

§ 2. Discriminarea indirectă

§ 3. Hărţuirea

3.1. Hărţuirea la locul de muncă

3.2. Măsurile luate de angajator în baza dispoziţiilor Codului muncii nu pot fi considerate fapte de hărţuire la locul de muncă

§ 4. Hărţuirea sexuală la locul de muncă

4.1. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia română

4.2. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia Uniunii Europene şi a Consiliului Europei

4.3. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din unele ţări europene

4.3.1. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Austria

4.3.2. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Finlanda

4.3.3. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Franţa

4.3.4. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Suedia

4.3.5. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Anglia

4.3.6. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Italia

4.3.7. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Ungaria

4.3.8. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Polonia

4.3.9. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Cehia

4.3.10. Hărţuirea sexuală la locul de muncă în legislaţia din Spania

§ 5. Hărţuirea morală la locul de muncă

5.1. Noţiune

5.2. Definiţie

5.3. Reglementare în legislaţia română

5.4. Reglementare în Statutul funcţionarilor Uniunii Europene

5.5. Reglementare în Carta socială europeană revizuită

5.6. Hărţuirea morală în legislaţia altor state europene

5.7. Concluzii

§ 6. Discriminarea multiplă

§ 7. Victimizarea

§ 8. Dispoziţia de a discrimina

§ 9. Instigarea la discriminare

§ 10. Discriminarea pozitivă

Secţiunea a 3-a. Principiului nediscriminării în legislaţia unor state europene

§ 1. Austria

§ 2. Belgia

§ 3. Germania

§ 4. Luxemburg

§ 5. Portugalia

§ 6. Marea Britanie

§ 7. Suedia

§ 8. Grecia

§ 9. Olanda

§ 10. Spania

§ 11. Polonia

§ 12. Slovenia

Capitolul II. Evoluţia conceptului de nediscriminare

Secţiunea 1. Istoric al cadrului juridic naţional care reglementează principiul nediscriminării

§ 1. Constituţia României

§ 2. Codul muncii

§ 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

3.1. Precizări introductive

3.2. Natura juridică a termenului în care poate fi sesizat C.N.C.D.

3.3. Sesizarea C.N.C.D., investigarea şi constatarea faptei de discriminare

3.4. Constatarea unei discriminări care rezultă din acte normative

3.5. Atribuţiile C.N.C.D.

3.6. Etapele procedurii reglementate de O.G. nr. 137/2000

3.7. Procedura în faţa instanţei de judecată

3.8. Sancţionarea faptei de discriminare

3.9. Fapta de discriminare legată de o altă măsură care o include

3.10. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie

3.11. Concluzii

§ 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

§ 5. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Secţiunea a 2-a. Principiul nediscriminării în sistemul de drept din România

Secţiunea a 3-a. Istoric al cadrului juridic al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei care reglementează principiul nediscriminării

§ 1. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene

§ 2. Tratatul de la Lisabona

§ 3. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

§ 4. Tratatul privind Uniunea Europeană

§ 5. Directive

5.1. Directiva 2006/54/CE

5.2. Directiva 2000/43/CE

5.3. Directiva 2000/78/CE

§ 6. Convenţia europeană a drepturilor omului

§ 7. Carta socială europeană

§ 8. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

§ 9. Carta femeilor

Secţiunea a 4-a. Conceptul de nediscriminare în dreptul Uniunii Europene

§ 1. Principiul nediscriminării în dreptul Uniunii Europene

§ 2. Justifi carea obiectivă în lumina jurisprudenţei C.E.J.

Secţiunea a 5-a. Istoric al cadrului juridic internaţional care reglementează principiul nediscriminării

§ 1. Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii

1.1. Convenţia internaţională a muncii nr. 100/1951 asupra egalităţii de remunerare

1.2. Convenţia internaţională a muncii nr. 111/1958

1.3. Convenţia internaţională a muncii nr. 177/1962 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale

1.4. Convenţia internaţională a muncii nr. 156 din anul 1981 privind muncitorii având responsabilităţi familiale

§ 2. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale

§ 3. Declaraţia universală a drepturilor omului

§ 4. Convenţia din 19 decembrie 1979 asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei

§ 5. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

§ 6. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice

Capitolul III. Nediscriminarea, principiu al relaţiilor de muncă

Secţiunea 1. Egalitatea de remunerare

§ 1. Principiul egalităţii de remunerare în legislaţia română

§ 2. Examen de jurisprudenţă naţională privind aplicarea principiului egalităţii de remunerare

2.1. Inexistenţa tratamentului discriminatoriu dacă diferenţa de salarizare între angajaţi cu activităţi identice sau similare nu e datorată unor criterii discriminatorii, ci negocierii salariului între părţi şi altor motive obiective

2.2. Drepturi salariale ale magistraţilor. Neacordarea sporului prevăzut pentru o altă categorie de angajaţi nu constituie discriminare

2.3. Dreptul la un salariu egal pentru muncă egală. Magistraţi. Acordarea discriminatorie, printr-un act normativ, a unui spor salarial unei categorii de judecători

2.4. Dreptul la un salariu egal pentru muncă egală. Modifi carea funcţiei şi a atribuţiilor de serviciu fără majorarea corespunzătoare a remuneraţiei

2.5. Situaţie pretins discriminatorie decurgând din existenţa unor acte normative cu putere de lege. Imposibilitatea instanţei de a constata existenţa XVI Discriminarea în relaţiile de muncă discriminării şi de a acorda despăgubiri

§ 3. Principiul egalităţii de remunerare în legislaţia Uniunii Europene

§ 4. Examen de jurisprudenţă a C.J.U.E. privind interpretarea şi aplicarea principiului egalităţii de remunerare

4.1. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Politică socială. Articolul 141 din Tratatul CE. Principiul egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi lucrătorii de sex feminin. Vechimea drept element de determinare a remunerării. Justifi care obiectivă. Sarcina probei

4.2. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Politică socială. Egalitate de remuneraţie între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin. Concediere din cauză economică. Vărsare anticipată a unei pensii de limită de vârstă

4.3. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Curtea muncii din Bruxelles. Aplicarea directă a principiului comunitar al egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex feminin şi de sex masculin

4.4. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Articolul 141 din Tratatul CE. Principiul egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin. Funcţionari. Prestare de ore suplimentare. Discriminare indirectă a lucrătorilor de sex feminin angajaţi cu fracţiune de normă

§ 5. Principiul la muncă egală, plată egală în legislaţia internaţională

Secţiunea a 2-a. Egalitatea de tratament între persoane fără deosebire de rasă sau origine etnică la locul de muncă

§ 1. Terminologie

§ 2. Noţiunea de discriminare pe bază de rasă

§ 3. Noţiunea de discriminare pe bază de etnie

§ 4. Cadrul legal care defi neşte noţiunea de discriminare pe bază de rasă sau origine etnică şi care o interzice

§ 5. Tratament justifi cat diferenţiat

§ 6. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie

Secţiunea a 3-a. Principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi

§ 1. Principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în legislaţia română

§ 2. Principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în legislaţia Uniunii Europene

§ 3. Aplicarea şi interpretarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în jurisprudenţa naţională şi a C.E.J.

3.1. Discriminare pe criteriu de sex. Inexistenţa faptei de discriminare atunci când lipseşte legătura de cauzalitate între tratamentul diferit imputat şi criteriul interzis de lege invocat

3.2. Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei. Articolul 2 alin. (4) din Directiva 76/207/ CEE. Promovare. Califi cări egale între candidaţi de sex diferit. Prioritatea candidaţilor feminini

Secţiunea a 4-a. Interzicerea discriminării pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate

§ 1. Interdicţia de discriminare pe motiv de cetăţenie în legislaţia Uniunii Europene

1.1. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene

1.2. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

1.3. Directiva 2004/38/CE

1.4. Regulamentul (UE) nr. 492/2011

1.5. Discriminarea directă pe criteriu de cetăţenie

1.6. Discriminare indirectă pe criteriul cetăţeniei

1.7. Accesul pe piaţa locurilor de muncă

1.8. Justifi care obiectivă a discriminării indirecte pe criteriu de cetăţenie

§ 2. Interdicţia de discriminare pe motiv de naţionalitate în legislaţia Uniunii Europene

Secţiunea a 5-a. Interdicţia de discriminare pe criteriu de vârstă, apartenenţă religioasă, orientare sexuală sau handicap în legislaţia Uniunii Europene

§ 1. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

§ 2. Directiva 78/2000/CE

§ 3. Discriminarea bazată pe religie sau convingere

§ 4. Discriminarea fondată pe handicap

§ 5. Discriminarea bazată pe criteriul vârstei. Examen de jurisprudenţă

5.1. Interzicerea discriminării pe motiv de vârstă. Directiva 2000/78/CE. Profesori universitari. Dispoziţie naţională care prevede încheierea de contracte de muncă pe durată determinată după împlinirea vârstei de 65 de ani. Pensionare din ofi ciu la 68 de ani. Justifi carea tratamentului diferenţiat pe motiv de vârstă

5.2. Reglementare naţională stabilind o vârstă maximă pentru recrutare în cadrul serviciului tehnic militar. Inexistenţa unei discriminări dacă aptitudinea fi zică este o cerinţă profesională esenţială şi determinantă

§ 6. Discriminarea bazată pe orientarea sexuală

Secţiunea a 6-a. Interzicerea discriminării pe motive politice, de origine socială, stare sau responsabilitate familială, limbă, apartenenţă sau activitate sindicală, stare de sănătate, categorie defavorizată

Capitolul IV. Interdicţia de discriminare în legislaţia Consiliului Europei

Secţiunea 1. Conceptul de nediscriminare în lumina Convenţiei europene a drepturilor omului

Secţiunea a 2-a. Examen de jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie de discriminare

§ 1. Discriminare pe motiv de cetăţenie

§ 2. Muncă obligatorie. Discriminare între profesia de avocat şi celelalte profesii. Obligarea unui avocat stagiar să asiste un inculpat fără onorariu şi fără rambursarea cheltuielilor sale

§ 3. Îngrădirea accesului la angajare. Restricţii la angajarea în sectorul privat pentru foştii agenţi KGB 241 § 4. Discriminare pe motive sindicale. Mijloace utilizate de angajator pentru a-şi constrânge salariaţii să părăsească sindicatul

§ 5. Încălcarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei. Acordarea concediului pentru creşterea copilului numai persoanelor de sex feminin 247 § 6. Discriminare fi scală

§ 7. Pensie. Lipsa unei justifi cări obiective şi rezonabile pentru a motiva diferenţa de tratament

§ 8. Diferenţă de tratament între persoane care nu se află într-o situaţie analogă şi compatibilă. Inadmisibilitate

§ 9. Discriminare pe bază de sex. Inadmisibilitatea unei diferenţe de tratament cu privire la cuantumul pensiei

§ 10. Protocolul nr. 12. Discriminare pe motive de origine etnică sau rasă

Capitolul V. Principiul egalităţii de tratament în materie de securitate socială

Secţiunea 1. Cadrul juridic care reglementează principiul egalităţii de tratament în materie de securitate socială la nivel naţional şi al Uniunii Europene

§ 1. O.U.G. nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

§ 2. Regulamentul (CE) nr. 883/2004

§ 3. Directiva 79/7/CEE

§ 4. Directiva 2006/54/CE

§ 5. Directiva 92/85/CEE

§ 6. Directiva 96/34/CE

§ 7. Directiva 2010/41/UE

Secţiunea a 2-a. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în materie de securitate socială

§ 1. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în materie de securitate socială. Directiva 79/7/ CEE. Refuz de acordare a unei pensii pentru limită de vârstă la vârsta de 60 de ani unui transsexual ce a suferit o operaţie chirurgicală de schimbare a sexului masculin în sex feminin

§ 2. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Directiva 2000/78/CE. Egalitate de tratament în materie de încadrare în muncă. Domeniu de aplicare. Convenţie colectivă care prevede încetarea de drept a raporturilor de muncă atunci când lucrătorul împlineşte 65 de ani şi benefi ciază de o pensie pentru limită de vârstă. Discriminare pe motive de vârstă. Justifi care

Capitolul VI. Concluzii şi propuneri de lege ferenda

Secţiunea 1. Concluzii

Secţiunea a 2-a. Propuneri de lege ferenda

Anexă

I. Model de petiţie adresată C.N.C.D.

II. Model de plângere penală pentru comiterea infracţiunii de hărţuire sexuală

III. Modele de cerere de chemare în judecată

BIBLIOGRAFIE

Titlul cartii: Discriminarea in relatiile de munca | Autor: Loredana Manuela Muscalu
Numele autorului/lor: Loredana Manuela Muscalu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 2 Februarie 2015
Numar de pagini: 336
ISBN: 978-606-27-0123-9
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 40
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2015, 03 Feb 2015

Discriminarea in relatiile de munca se adreseaza in primul rand practicienilor in drept si studentilor doritori sa aprofundeze acest segment al dreptului muncii, dar si, nu mai putin, oricarui angajat interesat in cursul raporturilor sale de munca sa cunoasca mijloacele de a-si apara unul dintre drepturile fundamentale. In acest sens, lucrarea contine si o anexa cu modele de cereri ce pot fi adresate Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si autoritatilor judecatoresti.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker