Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2013 | Inalta Curte de Casatie si Justitie

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Culegerea de fata reuneşte decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din anul 2013, structurate pe următoarele domenii de drept: drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale, drept procesual civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul concurenţei, procedura contenciosului administrativ, drept penal şi drept procesual penal.

Totodata, lucrarea cuprinde note referitoare la legislaţia avută în vedere de instanţa supremă la momentul pronunţării deciziilor, cu eventuale precizări legate de modificările aduse actelor normative până în prezent.

Pretul nostru: 170.00 Lei (RON)
Cantitate:

DIN

CUPRINS:

Abrevieri

DREPT CIVIL

I. Aplicarea legii civile în timp

1. Aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil referitoare la acţiunea în revendicare în cazul acţiunilor începute anterior intrării sale în vigoare dar mai înainte de a se fi pronunţat o hotărâre definitivă

2. Hotărâre de stabilire a despăgubirii pentru un teren expropriat, emisă în baza Legii nr. 198/2004, comunicată după data intrării în vigoare a Legii nr. 255/2010. Normele de procedură aplicabile. Termenul de contestare

II. Drepturi reale

3. Vânzarea unui bun imobil în baza unei procuri false. Constatarea nulităţii absolute a procurii şi, pe cale de consecinţă, a contractului de vânzare-cumpărare. Admiterea acţiunii în revendicare. Restituirea bunului adevăratului proprietar

4. Acţiune în revendicare. Opunerea uzucapiunii. Invocarea drept just titlu a certificatului de atestare a dreptului de proprietate

5. Acţiune în rectificare de carte funciară prin care se solicită radierea unui drept de proprietate pentru care există un titlu valabil, neanulat printr-o hotărâre judecătorească. Inadmisibilitate

6. Imobil intrat în proprietatea statului în baza unui certificat de vacanţă succesorală. Desfiinţarea actului. Titlu nevalabil. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001 în lipsa unei „preluări abuzive”. Valorificarea pretenţiilor pe calea dreptului comun .

7. Teren preluat abuziv de Stat. Cereri de restituire formulate în temeiul Legii nr. 18/1991, cât şi al Legii nr. 10/2001. Caracterul complementar al dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 în raport de legile speciale în materie

8. Lipsa comunicării notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 prin intermediul executorului judecătoresc. Depunerea cererii la persoana juridică deţinătoare a imobilului. Îndeplinirea condiţiilor legale. Obligaţia entităţii sesizate să soluţioneze notificarea

9. Despăgubiri băneşti solicitate în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru un imobil preluat abuziv de stat şi nerestituit în natură. Cuantificare

10. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Încetarea activităţii persoanei juridice notificate ulterior depunerii cererii. Lipsa capacităţii de folosinţă. Calitatea de entitate competentă să emită dispoziţia motivată de soluţionare a notificării

11. Restituirea în natură pe calea procedurii Legii nr. 10/2001 a unui teren pe care au fost edificate după 1 ianuarie 1990, construcţii neautorizate. Incidenţa dispoziţiilor dreptului comun în privinţa dezdăunării cu valoarea construcţiilor, în lipsa reglementării în legea specială

12. Expropriere pentru lucrări de utilitate publică. Admiterea cererii de expropriere a întregii suprafeţe de teren. Depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti

13. Expropriere în fapt. Teren afectat de executarea unor lucrări pentru modernizarea unei artere de circulaţie în lipsa iniţierii procedurii de expropriere. Acordarea de despăgubiri reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă

14. Imobil expropriat pentru lucrări de utilitate publică în lipsa stabilirii despăgubirilor cuvenite. Obligarea expropriatorului de a emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor pentru terenul expropriat

15. Revocarea de către expropriator a hotărârii de expropriere şi de acordare a despăgubirilor după înregistrarea cererii de intabulare în cartea funciară şi după consemnarea despăgubirilor la dispoziţia expropriatului. Nulitate

16. Expropriere. Raportul dintre legea generală în materie (Legea nr. 33/1994) şi legea specială (Legea nr. 255/2010). Caracterul derogatoriu al normei speciale în privinţa evaluării despăgubirilor în faza administrativă şi de complinire cu norma generală în faza jurisdicţională

17. Despăgubiri solicitate pe calea dreptului comun pentru un teren expropriat ocupat de amenajări hidroenergetice. Respingerea acţiunii. Incidenţa dispoziţiilor legilor speciale

III. Contracte

18. Contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995 după declanşarea procedurii administrative prin formularea notificării în baza Legii nr. 10/2001 de către moştenitorul fostului proprietar. Constatarea nulităţii absolute

19. Contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil notificat, încheiat ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001. Nulitate. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 45 din legea specială. Imposibilitatea invocării „bunei-credinţe”

20. Constatarea nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Dreptul foştilor chiriaşi la restituirea contravalorii îmbunătăţirilor aduse imobilului

IV. Obligaţii

21. Despăgubiri solicitate Statului Român pentru bunuri mobile preluate în baza Legii nr. 119/1948, care nu mai existau la data introducerii acţiunii. Calificarea cererii ca o acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea civilă delictuală a statului. Termen de prescripţie

22. Acţiune în despăgubiri îndreptată împotriva Statului Român pentru prejudicii cauzate într-un proces penal. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 504 C.proc.pen. Inaplicabilitatea dispoziţiilor de drept comun

23. Acţiune în despăgubiri îndreptată împotriva Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru prejudiciul creat ca urmare a decesului unei persoane, prin împuşcare, în zilele din decembrie 1989. Condiţiile răspunderii comitentului pentru fapta prepusului

24. Răspundere civilă delictuală pentru fapta altei persoane. Daune morale solicitate pentru prejudiciul de imagine pretins a fi suferit ca urmare a dispunerii începerii urmăririi penale. Lipsa raportului de prepuşenie între procuror şi instituţia în cadrul căreia funcţionează. Inexistenţa faptei ilicite

25. Accident de circulaţie soldat cu decesul unei persoane. Acţiune în daune morale. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie al dreptului material la acţiune

26. Articole de presă prin care se aduce atingere dreptului la reputaţie, demnitate şi imagine. Depăşirea limitelor dreptului la liberă exprimare prevăzut de art. 10 din Convenţia europeană. Întrunirea condiţiilor pentru angajarea răspunderii civile delictuale a ziaristului. Daune morale

27. Acţiune în repetiţiune. Anularea printr-o hotărâre judecătorească a actului în baza căruia s-a făcut plata. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie

28. Îmbunătăţiri efectuate la un imobil. Drept de retenţie. Intervenirea prescripţiei extinctive. Dreptul proprietarului de a solicita contravaloarea lipsei de folosinţă de la momentul încetării dreptului de retenţie

29. Contract de vânzare-cumpărare a unor terenuri încheiat de un cetăţean străin înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. Interdicţie legală. Simulaţie prin interpunere de persoane. Fraudă la lege. Nulitate. Efecte

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

I. Marcă

30. Marca verbală „Ceauşescu”. Folosirea semnului identic cu marca de către un terţ în titlul unui spectacol de teatru. Respingerea acţiunii prin care titularul a solicitat să se constate o încălcare a drepturilor sale exclusive asupra mărcii

31. Înregistrarea mărcii având ca element figurativ o cruce similară crucilor din Cimitirul Vesel de la Săpânţa. Lipsa distinctivităţii. Anularea mărcii

32. Nume comercial similar unei mărci verbale. Interpretarea conţinutului normei cuprinse în alin. (1) lit. a) al art. 39 din Legea nr. 84/1998

33. Similaritatea mărcilor. Risc de confuzie. Anularea înregistrării mărcii

34. Acţiune în contrafacere. Similaritate semne. Element comun. Distinctivitate

35. Similaritate între un semn folosit ca emblemă şi un semn înregistrat ca marcă. Identitate de servicii. Utilizarea emblemei pentru identificarea serviciilor oferite de comerciant. Lipsa protecţiei juridice

II. Drepturi de autor

36. Cesiunea gratuită de către artiştii interpreţi a dreptului de radiodifuzare a prestaţiilor fixate pe fonograme. Respingerea acţiunii organismului de gestiune colectivă de obligare a postului de radio la plata remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi

37. Compoziţie muzicală cu origine folclorică. Prelucrarea elementelor preexistente ale melodiei şi textului. Imposibilitatea invocării unui drept de autor de către interpret

38. Încălcarea dreptului de autor asupra unei opere. Prejudiciu moral. Modalităţi de reparare

39. Imagini preluate de pe un site de internet. Utilizarea imaginilor în scop comercial, fără acordul autorului şi fără indicarea sursei de unde au fost preluate. Încălcarea dreptului de autor. Despăgubiri

40. Procedură de achiziţie publică a unor servicii pentru realizarea unei campanii naţionale de informare publică privind accesarea fondurilor europene. Comunicarea publică a operei publicitare executată în vederea participării la licitaţie, fără consimţământul autorului şi în lipsa indicării identităţii acestuia. Despăgubiri morale

41. Importuri şi achiziţii intracomunitare de aparate şi suporturi pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată. Debitorul obligaţiei de plată

III. Brevet de invenţie

42. Anularea unui brevet de invenţie. Neîndeplinirea cerinţei noutăţii. Stadiul tehnicii

IV. Desene şi modele industriale

43. Acţiune în anularea certificatului de înregistrare a unor modele industriale. Elementele analizei anteriorităţii distructivă de noutate

Index alfabetic

DREPT PROCESUAL CIVIL

I. Competenţa instanţelor judecătoreşti

A. Competenţa materială

1. Competenţa materială. Efectele Deciziei în interesul legii pronunţate pe parcursul procesului referitor la stabilirea competenţei

2. Acţiune în revocarea unui contract de donaţie având ca obiect bunuri aflate în patrimoniul unei societăţi pentru care s-a început procedura insolvenţei. Instanţa competentă

3. Acţiune în pretenţii având ca obiect un drept de creanţă care îşi are izvorul în lege. Instanţa competentă să soluţioneze litigiul

4. Cerere accesorie care vizează o operaţiune post-privatizare. Competenţă materială. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 17 din Codul de procedură civilă

5. Conflict pozitiv de competenţă ivit între lichidator şi executorul judecătoresc. Cerere de soluţionare a incidentului procedural. Inadmisibilitate

6. Competenţa instanţelor române de a soluţiona o acţiune în răspundere civilă extracontractuală decurgând din importul paralel al unor mărfuri în vederea comercializării fără acordul titularului mărcii, în prezenţa unui element de extraneitate

7. Contract internaţional de transport maritim de mărfuri. Conosament. Determinarea legii aplicabile prin convenţia părţilor. Efecte

8. Contract de antrepriză cu element de extraneitate. Competenţa materială

9. Raport juridic cu element de extraneitate. Norme conflictuale. Determinarea legii aplicabile

B. Competenţa teritorială

10. Contestaţie formulată împotriva unei decizii emisă de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România. Instanţa competentă teritorial

11. Conflict de competenţă. Cerere de ajutor public judiciar. Strămutarea pricinii. Instanţa competentă să soluţioneze cererea de reexaminare

12. Ordonanţă preşedinţială. Strămutarea litigiului ce vizează fondul dreptului. Instanţa competentă teritorial să se pronunţe asupra cererii de ordonanţă preşedinţială

13. Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Acţiune personală. Competenţă teritorială alternativă. Instanţa de la domiciliul pârâtului

14. Contract de credit. Clauză atributivă de competenţă. Natura abuzivă. Efecte

15. Acţiunea în rezilierea unui contract de arendă. Instanţa competentă teritorial să soluţioneze cauza

16. Încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Contestaţie împotriva procesului-verbal de sancţionare a contravenţiei. Competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află sediul Autorităţii Electorale Permanente

17. Litigiu de muncă. Domiciliu ales al reclamantului. Competenţă teritorială absolută

18. Lipsa rovinietei valabile. Plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie. Instanţa competentă. Modificări aduse de Legea nr. 2/2013 normelor de competenţă teritorială prevăzută de O.G. nr. 2/2001. Aplicarea acestor dispoziţii derogatorii proceselor în materie contravenţională începute după intrarea în vigoare a Legii nr. 2/2013

19. Cerere de executare silită mobiliară formulată după intrarea în vigoare a noilor dispoziţii procedurale. Instanţa competentă

20. Cerere de încuviinţare a executării silite a unui bun imobil ipotecat. Competenţă teritorială potrivit dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă

21. Cerere de încuviinţare a executării silite prin poprire. Competenţă teritorială potrivit dispoziţiilor din noul Cod de procedură civilă

22. Executare silită imobiliară. Competenţa soluţionării cererii, potrivit noilor dispoziţii procedurale, revine instanţei de la locul situării imobilului

23. Contestaţie la executare formulată în cadrul unei executării silite începută după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă. Determinarea instanţei de executare în situaţia în care executarea silită a fost încuviinţată pentru toate formele prevăzute de lege

II. Judecata

1. Părţile

A. Capacitate procesuală

24. Delegarea atribuţiilor de reprezentare către sucursala unei societăţi. Acţiune în justiţie formulată de sucursală. Capacitatea procesuală de folosinţă

25. Anularea cererii de chemare în judecată formulată de o parohie greco-catolică pentru lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru dobândirea statutului de persoană juridică

B. Calitate procesuală

26. Acţiune în constatarea nulităţii unei dispoziţii de restituire în natură emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, formulată de un terţ întemeiată pe dispoziţiilor dreptului comun. Obligaţia instanţei de a verifica respectarea normelor din Legea nr. 10/2001 pretins încălcate

27. Expropriere în vederea realizării unei lucrări de utilitate publică de interes judeţean. Contestaţie împotriva hotărârii de stabilire a despăgubirilor. Calitate procesuală pasivă

28. Decizie emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care a fost declinată competenţa de soluţionare a notificării. Contestaţie formulată de autoritatea sesizată. Lipsa calităţii procesuale active

29. Accident produs de un autovehicul asigurat în străinătate. Acţiune în despăgubiri. Lipsa calităţii procesuale pasive a brokerului de asigurare

C. Reprezentarea părţilor în judecată

30. Asociere în participaţiune. Acţiune în justiţie formulată de Consiliul Judeţean, în calitate de membru al asocierii. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant al preşedintelui Consiliului Judeţean. Consecinţe

2. Dezbateri

31. Admisibilitatea acţiunii în constatarea dreptului de proprietate formulată de posesorul imobilului în situaţia în care ambele părţi deţin titluri de proprietate

32. Excepţia de ordine publică a necompetenţei materiale. Imposibilitatea invocării excepţiei pentru prima dată direct în căile de atac în raport de modificările Codului de procedură civilă aduse prin Legea nr. 202/2010

33. Cerere de introducere în cauză a unei alte persoane formulată în faţa instanţei de fond, în rejudecare după casare. Excepţia tardivităţii. Analiza excepţiei din perspectiva momentului procesual al primei zile de înfăţişare

34. Autoritatea de lucru judecat. Manifestări procesuale şi efecte juridice

35. Prescripţia dreptului la acţiune împlinită înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil. Aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 167/1958. Invocarea din oficiu de către instanţa de judecată a excepţiei

36. Cerere de intervenţie accesorie formulată în interesul uneia dintre părţi. Condiţii de admisibilitate din perspectiva interesului personal al intervenientului

37. Modificarea acţiunii după prima zi de înfăţişare. Lipsa unei opoziţii exprese a părţii adverse. Nelegalitatea respingerii ca tardivă a cererii .

38. Casare cu trimitere. Limitele rejudecării. Imposibilitatea modificării acţiunii în faţa instanţei de rejudecare

39. Inadmisibilitatea chemării în judecată a altor pârâţi pe calea cererii formulată de reclamant în temeiul art. 57 C.proc.civ.

40. Expertiză dispusă din oficiu de către instanţă. Neplata onorariului de expert în termenul stabilit de dispoziţiile procedurale. Sancţiune aplicabilă – decăderea din probă. Nelegalitatea suspendării cauzei  

41. Nelegalitatea respingerii unor înscrisuri ca tardiv depuse, ulterior încuviinţării administrării lor în cadrul probatoriului. Susţinerea concluziilor în faţa instanţei de apel de către un mandatar care nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege. Nulitate condiţionată de existenţa unei vătămări

42. Renunţare la dreptul dedus judecăţii. Irevocabilitatea manifestării de voinţă a părţii

43. Suspendarea facultativă a judecăţii cauzei în temeiul art. 244 alin. (1) C.proc.civ. Perimare

44. Suspendarea judecăţii cauzei în temeiul art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. Împlinirea termenului de perimare prin rămânerea în nelucrare a pricinii timp de un an de la data rămânerii definitive a deciziei emisă în temeiul legii speciale

45. Contestaţie privind tergiversarea soluţionării procesului formulată în cadrul unui litigiu început sub vechiul Cod de procedură civilă. Inadmisibilitate

46. Contestaţie privind tergiversarea procesului. Natura juridică şi sfera de cuprindere procesuală

3. Hotărârea judecătorească

47. Decesul uneia dintre părţi pe parcursul judecăţii cauzei. Prezenţa moştenitorilor în proces în calitate de părţi în nume propriu. Inaplicarea dispoziţiilor procedurale referitoare la suspendarea judecăţii. Nelegalitatea anulării hotărârii de către instanţa de control

48. Lipsa încheierii de dezbateri. Nulitatea hotărârii judecătoreşti

49. Soluţionarea unui litigiu în absenţa părţilor fără ca acestea să fi solicitat judecata în lipsă. Încălcarea principiilor contradictorialităţii şi a dreptului la apărare. Nulitatea hotărârii judecătoreşti

50. Contestaţie formulată împotriva dispoziţiei primarului. Omisiunea instanţei de a menţiona în dispozitivul hotărârii titularul obligaţiei de plată a măsurilor reparatorii prin echivalent. Cerere de lămurire a dispozitivului

III. Căi de atac

Apelul

51. Apelul. Încuviinţarea refacerii probei cu expertiză administrată la fond. Condiţii şi efecte

52. Apel. Încălcarea principiului tantum devolutum quantum apellatum. Consecinţe

IV. Căi extraordinare de atac

A. Recursul

53. Inadmisibilitatea recursului declarat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de suspendare a unei cauze, formulată în temeiul art. 244 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ.

54. Acţiune cu mai multe capete de cerere. Principiul legalităţii căilor de atac. Respectarea principiului specialia generalibus derogant

55. Recurs declarat împotriva unei încheieri prin care s-a respins cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, cerere formulată în faza de recurs. Inadmisibilitate

56. Cerere reconvenţională formulată pe cale incidentală. Calificarea căii de atac în raport cu obiectul cererii principale

57. Soluţionarea cauzei prin admiterea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune. Invocarea în recurs a unor critici ce vizează netemeinicia hotărârii atacate. Incidenţa art. 3021 lit. c) din Codul de procedură civilă

58. Recurs. Dezlegare în drept în primul ciclu procesual. Incidenţa art. 315 din Codul de procedură civilă

59. Casarea hotărârii cu trimitere spre rejudecare. Limitele rejudecării din perspectiva art. 315 din Codul de procedură civilă. Promisiune de vânzare-cumpărare încheiată de o persoană lipsită de discernământ. Sancţiunea aplicabilă

60. Stabilirea competenţei materiale de primă instanţă prin decizie de casare. Imposibilitatea formulării unor critici pe aspectul necompetenţei instanţei în calea de atac a recursului. Autoritate de lucru judecat

61. Recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 din Codul de procedură civilă. Condiţii de admisibilitate

62. Acţiune în anularea unui contract de vânzare-cumpărare întemeiată pe principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. Schimbarea de către instanţa de apel a cauzei actului juridic. Consecinţe

63. Procedura de filtrare a recursului. Raport. Sancţiunea aplicabilă în cazul neîndeplinirii condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 493 alin. (5) din noul Cod de procedură civilă

B. Contestaţia în anulare

64. Contestaţie în anulare. Invocarea încălcării necompetenţei funcţionale. Inadmisibilitate

65. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă. Condiţii de admisibilitate

66. Contestaţie în anulare. Eroare materială. Conţinutul noţiunii

67. Aplicarea sancţiunii nulităţii recursului. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 318 teza a II-a din Codul de procedură civilă. Inadmisibilitate

68. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 318 teza a II-a din Codul de procedură civilă. Interpretarea noţiunii de „omisiune din greşeală”

69. Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Caducitatea cererii. Efecte

C. Revizuirea

70. Cerere de revizuire formulată ca urmare a pronunţării unei hotărâri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului înainte de publicarea deciziei instanţei europene în Monitorul Oficial. Respingerea excepţiei prematurităţii cererii

71. Hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a constatat încălcarea dreptului de acces la o instanţă. Revizuirea hotărârii instanţei naţionale. Scutirea de la plata taxei de timbru pentru acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul comun a unui imobil naţionalizat. Cerere de restituire a fructelor civile. Buna-credinţă a deţinătorului imobilului. Efecte

72. Cerere de revizuire formulată împotriva unei hotărâri arbitrale. Inadmisibilitate

73. Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă. Invocarea unor hotărâri pronunţate în stadii succesive ale procedurii insolvenţei. Inadmisibilitate

74. Invocarea contrarietăţii dintre încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei şi decizia de respingere a contestaţiei la tabelul preliminar de creanţe. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă

V. Arbitrajul

9 75. Hotărâre pronunţată într-o acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Recurs formulat în temeiul art. 3041 din Codul de procedură civilă. Limitele controlului

76. Regulile de Arbitraj GAFTA. Clauză atributivă de competenţă. Consecinţe

77. Clauză compromisorie. Incidenţa prevederilor art. 342 din Codul de procedură civilă. Consecinţe

78. Hotărâre arbitrală. Eroare materială. Cerere de îndreptare a erorii materiale, cuprinsă în hotărârea pronunţată în acţiunea în anulare. Condiţii şi efecte

VI. Executare silită

79. Contestaţie la titlu. Admiterea cererii şi schimbarea debitorului obligaţiei. Inadmisibilitate

80. Contestaţie la titlu. Încălcarea principiului electa una via, non datur recursus ad alteram reglementat de art. 399 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Consecinţe

81. Executare silită prin poprire începută de ADS. Termenul de formulare a contestaţiei la executare. Dispoziţii legale aplicabile

82. Contestaţie la executare. Constatarea perimării actului contestat, cu încălcarea dispoziţiilor art. 391 şi art. 404 C.proc.civ. Consecinţe

83. Acţiune prin care se tinde la obţinerea unui titlu executoriu având acelaşi obiect şi cauză cu titlul executoriu constituit de un contract de ipotecă. Condiţii de admisibilitate din perspectiva prescripţiei dreptului material la acţiune

VII. Proceduri speciale

84. Procedura concilierii prealabile. Cerere de chemare în garanţie. Subiecţii activi ai obligaţiei parcurgerii procedurii prealabile

VII. Norme tranzitorii

85. Hotărâre pronunţată în primă instanţă ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, ca urmare a rejudecării după desfiinţarea de către instanţa de control a primei hotărâri. Aplicarea dispoziţiilor tranzitorii cuprinse în Legea nr. 202/2010 referitoare la calea de atac

86. Cerere de chemare în judecată formulată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010. Aplicarea dispoziţiilor art. 297 C.proc.civ. în forma în vigoare la data învestirii instanţei

Index alfabetic

DREPT COMERCIAL I. Societăţi

A. Funcţionarea societăţilor

1. Contract de împrumut încheiat de un administrator cu puteri depline în nume personal şi în numele societăţii. Atragerea caracterului solidar al răspunderii

2. Contract de finanţare. Nerestituirea la scadenţă a sumei împrumutate. Opţiunea creditorului pentru conversia datoriei în acţiuni. Efecte cu privire la penalităţile de întârziere

3. Societate cu răspundere limitată. Absenţa unor norme de trimitere cu privire la aplicarea regulilor de administrare prevăzute pentru societatea pe acţiuni. Consecinţe

4. Contract de management. Revocarea fără justă cauză a mandatului. Acţiune în daune-interese formulată de mandatar. Condiţii şi efecte

5. Acţiune în răspundere întemeiată pe dispoziţiile art. 155 din Legea nr. 31/1990. Promovarea acţiunii de administrator în numele societăţii. Lipsa mandatului special. Consecinţe

6. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990. Exercitarea dreptului de retragere din societate. Condiţii de admisibilitate

B. Excluderea şi retragerea asociaţilor

7. Cerere de excludere a unui asociat. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 222 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990

8. Acţiune în excluderea asociatului întemeiată pe dispoziţiile art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990. Condiţii şi efecte

9. Societate cooperatistă. Excluderea membrului cooperator. Condiţii de admisibilitate

C. Dizolvarea societăţilor

10. Acţiune în dizolvarea societăţii întemeiată pe dispoziţiile art. 227 şi art. 237 din Legea nr. 31/1990. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţate

II. Procedura insolvenţei

11. Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată. Acţiune formulată în temeiul dispoziţiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Inadmisibilitate

12. Contract de cesiune de creanţă încheiat de o societate aflată în reorganizare judiciară. Încălcarea dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006. Consecinţe

13. Insolvenţă. Acţiune în pretenţii având ca obiect o creanţă născută ulterior deschiderii procedurii. Termenul de prescripţie aplicabil

III. Drepturi reale

14. Dreptul de superficie. Condiţii de constituire

15. Bunuri res genera. Acţiune în revendicare mobiliară. Condiţii de admisibilitate

IV. Obligaţii

16. Răspundere civilă delictuală. Criterii de apreciere a caracterului ilicit al faptei. Cauză exoneratoare de răspundere

17. Acţiune în despăgubiri. Calificarea naturii juridice a răspunderii atrase

18. Contract de execuţie a lucrărilor de racordare la reţeaua electrică de interes public încheiat între operatorul de reţea şi executant. Neexecutarea corespunzătoare a lucrărilor. Acţiune în despăgubiri formulată de utilizatorul final

19. Stipulaţia pentru altul. Modificarea de către terţul beneficiar a obligaţiei asumată de promitent. Acţiune în pretenţii formulată de stipulant. Inadmisibilitate

20. Acţiune în rezoluţiunea unei promisiuni de vânzare cu opţiune de cumpărare. Îndeplinirea obligaţiilor esenţiale. Caracterul nefondat al despăgubirilor solicitate în temeiul clauzei penale

21. Cerere de instituire a privilegiului constructorului. Condiţii de admisibilitate

22. Refuz justificat al operatorului aerian de îmbarcare a unei persoane. Exonerarea de răspundere

V. Contracte

A. Contractul de asigurare

23. Contract de asigurare. Sumă asigurată la un cuantum superior valorii bunului. Modalitatea de calcul a despăgubirii

24. Convenţie pentru asigurarea de accidente. Neîncadrarea cauzei decesului asiguratului în noţiunea de accident definită în convenţie

B. Contractul de asistenţă juridică

25. Contract de asistenţă juridică. Inserarea în contract a unui pact de quota litis. Sancţiunea aplicabilă

C. Contractul de asociere în participaţiune

26. Contract de asociere în participaţiune. Acţiune în pretenţii. Interpretarea clauzelor contractuale

D. Contractul de concesiune

27. Acţiune în pretenţii. Autorizaţie emisă în vederea participării la licitaţie. Natura juridică

E. Contractul de credit

28. Contract de credit. Analiza caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc. Condiţii de admisibilitate

29. Contract de credit. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei privind comisionul de risc. Lipsa criteriilor obiective pentru perceperea acestuia. Natura abuzivă a clauzei

30. Contract de credit. Asigurare de viaţă încheiată de bancă pentru riscul de deces al coplătitorului. Decesul împrumutatului. Consecinţe din perspectiva executării contractului

31. Contract de credit. Cesiunea creanţei. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a cesiunii. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 1391 - art. 1393 din Codul civil.

32. Contract de ipotecă accesoriu unui împrumut. Invocarea dolului prin reticenţă ca viciu de consimţământ. Condiţii şi efecte

F. Contractul de furnizare

33. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor documente justificative ale consumului de energie electrică. Condiţii şi efecte din perspectiva interpretării noţiunii de „act juridic”

34. Contract de furnizare medicamente. Nealocarea fondurilor pentru eliberarea medicamentelor gratuite şi compensate. Consecinţe. Acţiune în daune-interese

G. Contractul de închiriere

35. Contract de închiriere. Denunţarea unilaterală a contractului de către locatar. Condiţii de admisibilitate. Interpretarea clauzelor contractuale

H. Contractul de transport

36. Contract de transport internaţional de mărfuri. Sustragerea mărfii. Refuzul asigurătorului transportatorului de plată a despăgubirii. Incidenţa dispoziţiilor art. 17 pct. 1 din Convenţia privind contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele

I. Contractul de vânzare-cumpărare

37. Contracte de vânzare-cumpărare succesive încheiate cu privire la acelaşi bun. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Invocarea relei-credinţe a părţilor. Sancţiunea aplicabilă

38. Antecontract de vânzare-cumpărare. Nerespectarea de către promitentul-cumpărător a obligaţiilor asumate. Acţiune în rezoluţiune formulată de acesta. Consecinţe

39. Obligaţie de vânzare supusă unei condiţii suspensive. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină locul unui contract de vânzare-cumpărare formulată înainte de îndeplinirea condiţiei. Efecte

40. Contract de vânzare-cumpărare. Clauză privind nerestituirea avansului. Natura juridică

41. Contract de vânzare-cumpărare. Acţiune în rezoluţiune întemeiată pe existenţa unui viciu ascuns. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 1353 C.civ.

42. Contract de vânzare-cumpărare încheiat în cadrul unei proceduri execuţionale demarate de organele fiscale. Nerespectarea dispoziţiilor speciale din Legea nr. 268/2001 aplicabile activelor supuse vânzării. Consecinţe

43. Acţiune în obligarea la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare. Condiţii de admisibilitate din perspectiva prevederilor art. 13 din Legea nr. 346/2004

44. Contract de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare încheiat în temeiul art. 27 din O.U.G. nr. 88/1997. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Condiţii de admisibilitate

VI. Prescripţia extinctivă

45. Contract de credit. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Natura interesului protejat. Efecte cu privire la termenul de prescripţie aplicabil

46. Contract de închiriere al unui bun din domeniul privat al autorităţii publice locale. Acţiune în pretenţii. Termenul de prescripţie aplicabil

47. Contract de vânzare-cumpărare. Acţiune în răspundere pentru viciile lucrului vândut. Termenul de prescripţie aplicabil

48. Acţiune în rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare. Termenul de prescripţie aplicabil în raport de calificarea naturii juridice a actului

49. Acţiune în pretenţii. Existenţa a două raporturi juridice distincte, cu succesiune diferită în timp. Efecte cu privire la prescripţia dreptului la acţiune

50. Executarea parţială a unui titlu executoriu. Acţiune în răspundere pentru acoperirea prejudiciului suferit. Momentul de la care curge termenul de prescripţie a dreptului la acţiune

51. Accident auto. Scoaterea de sub urmărire penală a şoferului care a condus autoturismul persoanei păgubite. Acţiune în răspundere civilă delictuală formulată împotriva asigurătorului persoanei vinovate de producerea accidentului. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie al dreptului material la acţiune

52. Acţiune pauliană. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie al dreptului material la acţiune

53. Acţiune în pretenţii. Întreruperea cursului prescripţiei prin recunoaşterea datoriei. Natura juridică

54. Acţiune în pretenţii. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Întreruperea prescripţiei. Aplicarea în timp a legii civile

55. Acţiune în răspundere civilă pentru repararea daunelor cauzate prin acte de concurenţă neloială. Termenul de prescripţie aplicabil

VII. Alte materii

56. Acţiune în anularea unui incident de plată. Lipsa disponibilului necesar. Plată efectuată în ziua scadenţei instrumentului de plată. Efecte

Index alfabetic

DREPT ADMINISTRATIV

1. Act administrativ emis în temeiul art. 1312 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 8/1996. Stabilirea naturii juridice

2. Prestaţii sociale acordate în temeiul Legii nr. 448/2006. Acţiune având ca obiect obligarea Guvernului României la adoptarea hotărârii de indexare. Limitele jurisdicţionale ale instanţei de contencios

3. Stabilirea caracterului unui act administrativ. Criterii

4. Concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar al unei unităţi administrativ-teritoriale. Impunerea drept condiţie de participare la concurs cunoaşterea limbii materne a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale cu o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor. Nelegalitate .

5. Măsura încetării calităţii de notar public în situaţia condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni care aduce atingere prestigiului profesiei. Contestare. Lipsa relevanţei argumentelor privind forma de vinovăţie cu care a fost săvârşită fapta

6. Act administrativ prin care s-a dispus retragerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate. Regim juridic

7. Conflict de interese. Condiţii

8. Măsura de restituire a unei finanţări nerambursabile. Condiţii de legalitate

9. Raport întocmit de ANI în cadrul procedurii de cercetare a averii. Caracterul actului. Procedura de contestare

10. Act administrativ prin care au fost stabilite criteriile de redistribuire a anumitor categorii de personal ca urmare a reorganizării instituţionale. Lipsa caracterului discriminatoriu

11. Cariera judecătorilor şi procurorilor. Cereri de transfer la schimb. Legalitatea respingerii

12. Procuror financiar. Cerere de acordare a gradului profesional corespunzător nivelului de salarizare. Caracterul justificat al respingerii

Index alfabetic

DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL

1. TVA. Societate comercială cu obiect unic de activitate. Imposibilitatea dobândirii calităţii de persoană impozabilă cu regim mixt

2. Achiziţie intracomunitară de bunuri second-hand. TVA. Corecta stabilire a regimului de taxare

3. Calificarea unei achiziţii de bunuri drept transfer parţial de active. Condiţii. Consecinţe asupra dreptului de deducere a TVA

4. Răspunderea solidară a administratorului pentru obligaţiile de plată restante ale societăţii declarate insolvabile. Condiţia privitoare la reaua-credinţă

Titlul cartii: Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2013 | Inalta Curte de Casatie si Justitie
Numele autorului/lor: Inalta Curte de Casatie si Justitie
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 15 Decembrie 2014
Numar de pagini: 1554
ISBN: 1584-9716
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 170
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 09 Jan 2015

Aceasta carte se adreseaza practicienilor dreptului (avocaţi, judecători, notari publici), dar si studenţilor facultăţilor de drept

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker