Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor | Carte de: Oliviu Puie

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

(...)

Regimul juridic al terenurilor proprietate publică aparținând statului sau unităților administrativ – teritoriale face obiectul celei de-a treia părți a lucrării, unde împărtăşim o opinie „cu incidență” în studiul autorului potrivit căreia comunele, oraşele, municipiile şi judeţele, ca unităţi administrativ-teritoriale, nu pot fi incluse chiar generic, în sfera instituţiilor publice locale, întrucât, pe de o parte, potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 republicată, comunele, oraşele, municipiile şi județele, reprezintă colectivitățile locale având în componența lor totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială, iar, pe de altă parte, în accepțiunea art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004, o instituție publică locală poate fi doar un organ al unității administrativ-teritoriale, şi nu unitate administrativ-teritorială.

Ultima parte a lucrării face obiectul unui studiu amplu asupra cadastrului şi publicităţii imobiliare, instituţii care, după cum autorul arată, prin cartea funciară, constituie un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării, inclusiv a actelor şi faptelor juridice legate de acestea.

În final ne permitem să susținem că volumul constituie un ghid comprehensiv a problematicii analizată, oferind informații complete, utile atât pentru studenții, masteranzii sau doctoranzii care studiază materii legate de problematica analizată, cât și pentru cadrele universitare sau practicienii dreptului care doresc să-și dezvolte cunoștințele în desfăşurarea activității lor profesionale.

(...)

Pretul nostru: 72.00 Lei (RON)
Cantitate:

DIN

Cuprins

TITLUL I. FONDUL FUNCIAR

Capitolul I Dreptul funciar. Necesitatea consacrării dreptului funciar ca ramură autonomă de drept având ca obiect reglementarea regimului juridic al terenurilor. Noţiune. Raporturi juridice

Secţiunea 1. Definiţia şi unicitatea dreptului funciar. Scurt istoric al proprietăţii funciare

Secţiunea a 2-a. Regimul juridic al terenurilor – obiect de reglementare al dreptului funciar. Interferenţa dreptului funciar cu alte ramuri de drept

Secţiunea a 3-a. Raporturile juridice de drept funciar

Capitolul II Fondul funciar

Secţiunea 1. Definiţia fondului funciar

Secţiunea a 2-a. Clasificarea terenurilor

2.1. Clasificarea terenurilor după criteriul categoriei de folosinţă

2.1.1. Consideraţii generale privitoare la criteriile de clasificare şi identificare a categoriilor de folosinţă a terenurilor

2.1.2. Terenuri cu destinaţie agricolă. Criterii de identificare a terenurilor cu destinaţie agricolă

2.1.3. Terenuri cu destinaţie forestieră. Criterii de identificare a terenurilor cu destinaţie forestieră

2.1.4. Terenuri aflate permanent sub ape. Criterii de identificare a terenurilor aflate permanent sub ape

2.1.5. Terenuri aflate în intravilan

2.1.6. Terenuri cu destinaţie specială

2.1.7. Terenuri degradate şi neproductive

2.2. Clasificarea terenurilor după forma de proprietate

TITLUL II. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATĂ

Capitolul I Regimul juridic al dreptului de proprietate privată asupra imobilelor (terenuri)

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare. Reglementarea juridică actuală a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Secţiunea a 2-a. Caracterele dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Capitolul II Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Secţiunea 1. Consideraţii generale privitoare la stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor agricole şi silvice în contextul legislativ actual

Secţiunea a 2-a. Autorităţi cu atribuţii în aplicarea legilor funciare cu caracter reparatoriu

2.1. Consideraţii preliminare

2.2. Unităţile deţinătoare a imobilelor preluate abuziv în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-2 decembrie, O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

2.3. Entitatea învestită cu soluţionarea notificării

2.4. Comisiile locale de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991. Reglementare. Componenţă. Atribuţii

2.5. Comisia locală pentru inventarierea terenurilor

2.6. Comisiile judeţene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991

2.6.1. Reglementare. Componenţă. Atribuţii

2.6.2. Natura juridică a comisiilor judeţene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991

2.6.3. Căile de atac împotriva hotărârilor adoptate de către comisiile judeţene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi instanţa competentă cu soluţionarea plângerii împotriva hotărârii comisiei judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991

2.6.4. Cu privire la obligativitatea de lege lata a comisiilor judeţene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 la plata cheltuielilor de judecată şi la acordarea de despăgubiri materiale şi morale, precum şi unele consecinţe ale nerespectării unor hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigiile de fond funciar

2.7. Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

2.8. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

2.9. Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor

2.9.1. Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor. Reglementare. Organizare şi funcţionare

2.9.2. Procedura de acordare a măsurilor compensatorii şi atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor în contextul noului cadru normativ instituit prin Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

2.9.2.1. Noul cadru normativ instituit prin Legea nr. 165/2013 în vederea acordării măsurilor compensatorii în cazul imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist

2.9.2.2. Procedura administrativă prealabilă emiterii deciziei de compensare de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor

2.9.2.3. Atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor în acordarea măsurilor compensatorii în urma propunerilor transmise de către Secretariatul acesteia

2.10. Sancţiuni contravenţionale şi penale aplicate membrilor entităţilor învestite cu aplicarea legilor cu caracter reparatoriu

Capitolul III Retrocedarea terenurilor agricole

Secţiunea 1. Reglementare. Consideraţii generale privitoare la stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole. Principiile restituirii terenurilor agricole

Secţiunea a 2-a. Categoriile de terenuri agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privată

2.1. Terenurile agricole aflate sau rămase la dispoziţia comisiilor locale de aplicare a Legii fondului funciar

2.2. Terenuri agricole proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor locale şi care au rămas disponibile

2.3. Terenurile agricole proprietate de stat, care se găseau la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991 în patrimoniul fostelor unităţi agricole de stat

2.4. Alte categorii de terenuri agricole prevăzute în Legea nr. 18/1991 şi în acte normative speciale prin care se conferă competenţa comisiilor de fond funciar de a soluţiona cererile de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate privată 

Secţiunea a 3-a. Subiectele dreptului de reconstituire şi limitele reconstituirii dreptului de proprietate privată

3.1. Consideraţii preliminare

3.2. Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole în favoarea persoanelor fizice. Limitele reconstituirii dreptului de proprietate privată aparţinând persoanelor fizice

3.3. Constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole în favoarea persoanelor fizice. Limitele constituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole aparţinând persoanelor fizice

3.4. Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole în favoarea persoanelor juridice. Limitele reconstituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole în favoarea persoanelor juridice

Capitolul IV Retrocedarea terenurilor forestiere

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare. Modalitatea de retrocedare a terenurilor forestiere

Secţiunea a 2-a. Subiecţii dreptului de reconstituire a proprietăţii private asupra terenurilor forestiere. Categorii de terenuri supuse restituirii. Limitele reconstituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere

2.1. Enumerare

2.2. Dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere preluate de către stat prin efectul unor acte normative speciale de către persoanele fizice sau moştenitorii acestora

2.3. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor, fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative, cu diferite denumiri

2.3.1. Forme asociative ale proprietarilor de păduri

2.3.2. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor, fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative, cu diferite denumiri

2.4. Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere de către unităţile de cult, instituţiile de învăţământ şi Academia Română

2.5. Reglementarea regimului juridic al terenurilor forestiere deţinute de unităţile şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol şi silvic

2.6. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie forestieră deţinute în proprietate de către comune, oraşe şi municipii

2.7. Regimul juridic al construcţiilor edificate pe terenuri forestiere

Capitolul V Regimul juridic al terenurilor proprietate de stat atribuite pentru edificarea de construcţii prin acte normative anterioare intrării în vigoare a Constituţiei din anul 1991 şi a celei revizuite în anul 2003, a Legii nr. 18/1991 şi a altor acte normative speciale adoptate în aplicarea dispoziţiilor constituţionale. Regimul juridic al acestor terenuri în contextul dispoziţiilor constituţionale, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale altor acte normative speciale

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare

Secţiunea a 2-a. Situaţia reglementată prin dispoziţiile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată

Secţiunea a 3-a. Situaţia reglementată prin art. 36 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 18/1991, republicată

Secţiunea a 4-a. Situaţia juridică reglementată prin dispoziţiile art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, şi art. 34 din Legea nr. 1/2000

Secţiunea a 5-a. Situaţia reglementată prin art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole fără construcţii

Secţiunea a 6-a. Regimul juridic al suprafeţelor cu destinaţie agricolă sau piscicolă

Capitolul VI Titlul de proprietate emis de către comisia judeţeană de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi alte categorii de acte administrative emise de către autorităţile competente cu atribuţii în aplicarea legilor funciare cu caracter reparatoriu

Secţiunea 1. Titlul de proprietate emis de către comisia judeţeană de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991

Secţiunea a 2-a. Natura juridică a titlului de proprietate emis de către comisia judeţeană de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi instanţa competentă să soluţioneze litigiile derivate din titlurile de proprietate

Secţiunea a 3-a. Căile şi modalităţile legale pentru anularea sau modificarea titlurilor de proprietate

Secţiunea a 4-a. Înscrierea titlurilor de proprietate în cartea funciară în cadrul organizării lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară

Secţiunea a 5-a. Alte categorii de acte administrative emise de către autorităţi publice cu atribuţii în materia fondului funciar care fac obiectul plângerii soluţionate de către judecătorie

Capitolul VII Regimul juridic al unor terenuri aparţinând regiilor autonome şi societăţilor cu capital de stat

Secţiunea 1. Regimul juridic al unor terenuri aparţinând regiilor autonome şi societăţilor cu capital de stat

Secţiunea a 2-a. Natura juridică a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aparţinând societăţilor cu capital de stat. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materia soluţionării litigiilor derivate din certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Capitolul VIII Moduri de dobândire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind reglementarea modurilor de dobândire a dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 2-a. Regimul juridic al terenurilor proprietate a persoanelor fizice ca efect al accesiunii imobiliare artificiale reglementate prin noul Cod civil

Secţiunea a 3-a. Regimul juridic al terenurilor dobândite ca efect al accesiunii imobiliare naturale

3.1. Regimul juridic al terenurilor dobândite ca efect al aluviunilor

3.2. Regimul juridic al terenurilor lăsate de apele curgătoare

3.3. Regimul juridic al terenurilor lăsate de apele stătătoare

3.4. Regimul juridic al terenurilor dobândite ca efect al avulsiunii

3.5. Regimul juridic al terenurilor ocupate cu albiile râurilor, insule şi prundişuri

3.6. Regimul juridic al insulelor nou-formate

3.7. Regimul juridic al albiilor părăsite ale apelor curgătoare

3.8. Accesiunea naturală a animalelor

Secţiunea a 4-a. Dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin uzucapiune

4.1. Consideraţii generale asupra uzucapiunii imobiliare

4.2. Reglementarea uzucapiunii în concepţia noului Cod civil prin raportare la unele prevederi instituite prin vechiul Cod civil şi Decretul-lege nr. 115/1938 privind unificarea dispoziţiilor referitoare la cartea funciară

4.3. Domeniul de aplicabilitate a uzucapiunii în sistemul noului Cod civil

4.4. Reglementarea uzucapiunii extratabulare în accepţiunea noului Cod civil

(...)

Titlul cartii: Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
Numele autorului/lor: Oliviu Puie
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: 27 Ianuarie 2014
Numar de pagini: 782
ISBN: 978-606-673-247-5
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 72
Formatul de livrare: Carte tiparita

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Pretul nostru: 53.00 Lei (RON)
Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Pret intreg: 130.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 78.00 Lei (RON)
Reducere: 52.00 Lei (RON) (40.00%)

eXTReMe Tracker