Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Incuviintarea executarii silite. Practica judiciara | Autor: Roxana Stanciu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I. Titlul executoriu

Secţiunea 1. Noţiunea de „titlu executoriu”

1. Bilet la ordin emis în favoarea unei societăţi străine şi avalizat de un cetăţean străin. Noţiunea de titluri executorii europene [1] . Limitări. Efecte în planul încuviinţării silite Biletul la ordin invocat de către creditoare nu reprezintă act autentic în sensul în care Regulamentul CE nr. 805/2004 defineşte această noţiune, întrucât biletul la ordin invocat nu a fost întocmit ca act autentic, ci ca act sub semnătură privată, iar semnătura şi conţinutul nu au fost autentificate de nicio autoritate publică cu atribuţii în acest sens, în speţă de notarul public.

Nu se poate extinde noţiunea de titlu executoriu care trebuie certificat ca titlu executoriu european şi asupra altor înscrisuri care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de regulament. Este adevărat că legea naţională recunoaşte caracterul de titlu executoriu unui bilet la ordin învestit cu formulă executorie, însă pentru certificarea actului ca titlu executoriu european este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulamentul CE nr. 44/2001.

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti,

încheierea din 15 februarie 2012, irevocabilă, nepublicată

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, creditoarea B.C. P.C. LTD. a formulat cerere privind eliberarea titlului executoriu european, în vederea punerii în executare a biletului la ordin emis la data de 26.06.2008 de către SC H.D. SRL, având sca- [1] Art. 4 alin. (3) din Regulamentul CE nr. 805/2004 are următorul con- ţinut: „În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii: (...) 3. „act autentic” înseamnă (a) un act întocmit sau înregistrat în mod formal ca act autentic şi a cărui autenticitate: (i) se referă la semnătura şi conţinutul actului autentic şi (ii) a fost stabilită de către o autoritate publică sau orice autoritate împuternicită în acest sens de către statul membru de origine; sau (b) o convenţie în materie de obligaţii de întreţinere încheiată cu autorităţile administrative sau autentificată de acestea”. 2 Încuviinţarea executării silite denţa la data de 21.03.2011 pentru suma de 7.049.759,09 lei avalizat de către S.G., cetăţean grec.

În motivare, a arătat că prin încheierea din 04.04.2011 Judecă- toria Sectorului 1 a învestit cu formulă executorie biletul la ordin. A mai arătat că legiuitorul comunitar prin sintagma titlu executoriu a înţeles să extindă sfera de aplicare a Regulamentului şi asupra celorlalte titluri executorii care nu sunt hotărâri judecătoreşti, „atipice” cum ar fi biletele la ordin învestite cu formulă executorie, caracterul de titlu executoriu fiind recunoscut prin lege naţională. Aşadar, atâta timp cât biletul la ordin este titlu executoriu şi poate fi pus în executare, trebuie să beneficieze de acest mecanism, iar Regulamentul CE nr. 805/2004 reglementează procedura. A invocat Decizia nr. 458/2009 a Curţii Constituţionale şi cauzele CEDO SC Ruxandra Trading c. României şi Hornsby c. Greciei. Extinzând aplicarea acestui principiu şi altor titluri executorii, cum ar fi biletele la ordin, putem afirma că dreptul la un proces echitabil ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică le-ar exclude de la certificarea ca titluri executorii europene şi, astfel, creditorul român să fie în imposibilitate de a le pune în executare pe teritoriul altei ţări. Având în vedere necesitatea executării silite a garantului cetăţean grec pe teritoriul Greciei, solicită eliberarea unui certificat de titlu executoriu european.

În drept, invocă prevederile art. 1 şi urm. din Legea nr. 191/2007, Regulamentul CE nr. 802/2004.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut urmă- toarele:

În fapt, la data de 26.06.2008 a fost emis biletul la ordin de către debitoarea SC H.D. SRL, în favoarea creditoarei B.C. P.C. LTD., prin Sucursala România, şi scadent la data de 23.03.2011. Biletul la ordin a fost avalizat de către S.G., cetăţean grec. Biletul la ordin a fost învestit cu formulă executorie prin încheierea din data de 04.04.2011 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1.

În drept, instanţa a reţinut prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană aprobată prin Legea nr. 191/2007: „Titlurile executorii privind drepturi de creanţă având ca obiect obligaţia de plată a unei sume de bani necontestată, constituite potrivit legii române, pot fi certificate, la cererea părţii interesate, ca titluri executorii europene în condiţiile prevederilor Regulamentului nr. 805/2004”. Aşadar, în vederea eliberării unui certificat de titlu executoriu european cererea trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 I. Titlul executoriu 3 aprilie 2004. În acest sens, art. 3 din Regulament indică actele care trebuie certificate ca titlu executoriu european, şi anume hotărârile judecătoreşti, tranzacţiile judiciare şi actele autentice privind creanţe necontestate. Referitor la actele autentice, Regulamentul arată la art. 4 pct. 3 lit. a) că act autentic înseamnă un act întocmit sau înregistrat în mod formal ca act autentic şi a cărui autenticitate: (i) se referă la semnătura şi conţinutul actului autentic şi (ii) a fost stabilită de către o autoritate publică sau orice autoritate împuternicită în acest sens de către statul membru de origine. Faţă de aceste condiţii, instanţa a reţinut că biletul la ordin invocat de către creditoare în susţinerea prezentei cereri nu reprezintă act autentic, în sensul în care regulamentul defineşte această noţiune, întrucât biletul la ordin invocat nu a fost întocmit ca act autentic, ci ca act sub semnătură privată, iar semnătura şi conţinutul nu au fost autentificate de nicio autoritate publică cu atribuţii în acest sens, în speţă de notarul public. Având în vedere aceste considerente, instanţa a constatat că nu poate extinde noţiunea de titluri executorii care trebuie certificate ca titluri executorii europene şi asupra altor înscrisuri care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de regulament. Este adevărat că legea naţională recunoaşte caracterul de titlu executoriu unui bilet la ordin învestit cu formulă executorie, însă pentru certificarea actului ca titlu executoriu european este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute de regulament.

Pentru aceste motive, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată.

(...)

DETALII EXTRAS:

 

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Titlul executoriu

Secţiunea 1. Noţiunea de „titlu executoriu”

1. Bilet la ordin emis în favoarea unei societăţi străine şi avalizat de un cetăţean străin. Noţiunea de titluri executorii europene. Limitări. Efecte în planul încuviinţării silite

2. Hotărâre a unei instanţe străine. Obligativitatea definitivării hotărârii de recunoaştere în legea română. Efecte asupra procedurii încuviinţării executării silite

3. Titlu executoriu reprezentat de o hotărâre a unei instanţe aparţinând altei ţări. Competenţa privind încuviinţarea executării silite

4. Titlu executoriu reprezentat de un contract guvernat de legea engleză. Recunoaşterea în dreptul român. Caracterul accesoriu al garanţiei în raport cu obligaţia principală

Secţiunea a 2-a. Lipsa titlului executoriu

5. Executare silită prin evacuare. Lipsa titlului executoriu. Inaplicabilitatea noului Cod civil

6. Titluri executorii reprezentate de tranzacţii autentificate. Clauză de confidenţialitate. Punerea în executare a daunelor prevăzute pentru încălcarea acestei clauze

7. Lipsa menţiunilor exprese referitoare la convenţia părţilor, în titlul executoriu. Lipsa titlului

8. Lipsa titlului executoriu. Acte atestate de avocat. Valoare juridică. Declaraţie autentică de însuşire a obligaţiei de garantare a împrumutului. Efecte juridice

9. Lipsa titlului executoriu. Executare silită în vederea întoarcerii unei alte executări silite. Necesitatea obţinerii unei hotărâri judecătoreşti în acest sens

10. Titlu executoriu incomplet. Lipsa unei porţiuni din dispozitivul hotărârii judecătoreşti. Lipsa certificării paginii pe care se află dispoziţia ce urmează a fi pusă în executare. Efecte

11. Neconcordanţă între cererea de încuviinţare a executării şi cererea de pornire a executării silite formulată de creditor. Interpretare. Lipsa caracterului executoriu al titlului emis în baza Legii nr. 247/2005

12. Contract de cesiune de drepturi. Lipsa caracterului de titlu executoriu. Necesitatea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti asupra fondului dreptului

13. Caracterul executoriu al titlului. Antecontract de vânzare-cumpărare. Despăgubirea pentru nerespectarea obligaţiilor

14. Antecontract de vânzare-cumpărare. Clauză penală. Necesitatea obţinerii unei hotărâri judecătoreşti. Lipsa titlului. Opinie separată

15. Titlu executoriu reprezentat de antecontractul de vânzare-cumpărare autentic. Obligaţia de plată a ratei de preţ. Posibilitatea de punere în executare a obligaţiei fără intervenţia pe fond a instanţei

16. Contract de închiriere. Chirie şi penalităţi. Caracter lichid

17. Contract de împrumut autentic garantat cu ipotecă. Caracter de titlu executoriu. Caracterele dreptului de creanţă

18. Titlu executoriu reprezentat de hotărârea de validare a popririi. Necesitatea unei noi încuviinţări a executării silite. Executare asupra părţilor sociale ale debitorului în cadrul unei societăţi comerciale

19. Titlu executoriu. Act autentificat în anul 2003. Lipsa titlului şi consecinţe pe planul încuviinţării executării silite

20. Contract de garanţie reală mobiliară. Înscris sub semnătură privată înregistrat la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Titlu executoriu valabil. Aplicarea legii civile în timp

21. Hotărâre judecătorească în materie penală. Daune plătibile de către asigurătorul de răspundere civilă. Opozabilitate

22. Ordonanţă de plată. Caracterul de titlu executoriu. Condiţii

23. Hotărâre cu executare provizorie. Problema executării cheltuielilor de judecată cuprinse în aceasta

24. Interpretarea actului juridic care constituie titlu executoriu. Întinderea competenţei instanţei în faza încuviinţării executării silite

Secţiunea a 3-a. Acte emise în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor. Caracter executoriu

25. Dispoziţie emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Inopozabilitate. Lipsa caracterului de titlu executoriu

26. Titlu executoriu reprezentat de hotărârea de despăgubire dată în temeiul Legii nr. 290/2003. Natura juridică a actului administrativ individual

27. Hotărâre emisă în baza Legii nr. 9/1998. Caracter de titlu executoriu. Opinie minoritară

28. Dispoziţie de retrocedare în temeiul Legii nr. 10/2001. Opozabilitate. Terţi care ocupă imobilul fără drept

29. Dispoziţie de despăgubire în temeiul Legii nr. 247/2005. Lipsa deciziei finale. Lipsa titlului executoriu. Imposibilitatea încuviinţării executării pentru obligaţia de a emite decizia de despăgubire

Capitolul al II-lea. Probele în materia încuviinţării executării silite

30. Proba actului juridic civil. Rolul activ al judecătorului. Efecte în procedura încuviinţării executării silite

31. Probele în materia încuviinţării executării silite. Rolul instanţei. Sancţiuni

32. Limitele procedurii încuviinţării executării silite. Rolul instanţei. Atribuţiile executorului judecătoresc

33. Proba dreptului de creanţă. Cesiune de drepturi litigioase. Obligaţiile instanţei

34. Lipsa dovezii schimbării formei de organizare şi a denumirii creditoarei. Sarcina probei. Rolul instanţei. Efecte

35. Titlu executoriu constând în ordonanţa procurorului. Caracter executoriu al actelor de urmărire penală. Efecte asupra încuviinţării executării pe plan civil

36. Contract de asistenţă juridică în materie penală. Dovada caracterului lichid al creanţei. Probe

37. Contract de asistenţă juridică semnat de mandatar. Interpretarea contractului. Probele în materia încuviinţării executării silite

Capitolul al III-lea. Părţile

38. Creditor decedat la momentul sesizării instanţei. Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă

39. Dovada calităţii procesuale pasive. Contract de cesiune a creanţei. Efecte asupra executării silite

40. Calitate procesuală activă. Moştenitor testamentar. Proba calităţii procesuale

41. Bilet la ordin. Posesor nelegitim. Efecte cu privire la executarea silită

42. Debitor garant care a înstrăinat bunul dat în garanţie. Lipsa calităţii procesuale pasive

43. Mandatar al creditoarei fără dovada mandatului şi care acţionează în nume propriu. Sancţiune

Capitolul al IV-lea. Caracterele dreptului de creanţă

Secţiunea 1. Caracterul cert

44. Executarea arvunei. Lipsa caracterului cert al creanţei

45. Titlu executoriu incomplet. Nemenţionarea în actul autentic a numărului de anexe ale actului. Lipsa caracterului cert al creanţei

46. Calitatea în care semnează administratorul societăţii. Inexistenţa unei obligaţii. Lipsa numelui clar pe biletul la ordin. Lipsa caracterului cert al creanţei

47. Limitele garanţiei ipotecare. Efecte faţă de obligaţia garantată, în faza executării silite. Lipsa caracterului cert al creanţei faţă de garantul ipotecar

Secţiunea a 2-a. Caracter lichid

48. Contract de asistenţă juridică. Lipsa caracterului cert şi lichid al sumelor solicitate

49. Contract de asistenţă juridică. Problema caracterului lichid al creanţei

50. Executarea contractului de asistenţă juridică. Onorariu de succes. Lipsa caracterului cert al creanţei

51. Titlu executoriu reprezentat de contract de asistenţă juridică. Tarif orar. Caracter nelichid al creanţei

52. Contract de asistenţă juridică. Onorariu de succes stabilit procentual. Lipsa evaluării convenţionale a bunului. Lipsa caracterului lichid al creanţei

53. Lipsa caracterului lichid al creanţei. Sumă nedeterminată şi nedeterminabilă. Necesitatea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti în cauză

54. Creanţă nelichidă. Penalităţi contractuale. Suma la care se calculează. Lipsa dovezii plăţii acestei sume

55. Contract de leasing. Daune-interese pentru rezilierea culpabilă. Caracter lichid al creanţei. Caracterul executoriu al titlului

Secţiunea a 3-a. Caracterul exigibil

56. Condiţia caracterului exigibil al creanţei. Prevederile similare ale noului Cod de procedură civilă

57. Obligaţie de restituire a împrumutului, afectată de termen. Neîmplinirea termenului suspensiv stipulat în favoarea debitorului. Efecte

58. Contract autentic de închiriere. Noţiunea de titlu executoriu. Caracterele creanţei

Capitolul al V-lea. Aspecte relevante din practica instanţelor

Secţiunea 1. Prescripţia executării silite

59. Efectele pierderii şi reconstituirii dosarului de executare de către instanţa de executare. Prescripţia extinctivă. Lipsa necesităţii unei noi încuviinţări

60. Prescripţia executării silite. Lipsa culpei creditoarei. Efecte cu privire la încuviinţarea executării silite

61. Prescripţia dreptului de a cere punerea în executare silită. Cauze de întrerupere. Efecte asupra încuviinţării executării silite

62. Prescripţia executării silite. Data de la care curge termenul de prescripţie

63. Prescripţia executării silite. Inadmisibilitatea analizării acesteia pe calea încuviinţării executării silite

64. Proces-verbal de contravenţie. Prescripţia executării silite. Piedică la executare

Secţiunea a 2-a. Titluri imposibil de pus în executare silit

65. Drept de uzufruct sau abitaţie. Caracter inalienabil şi insesizabil. Impediment la executare

66. Titluri executorii reprezentate de hotărâri judecătoreşti. Lipsa din dispozitiv a obligaţiilor ce pot fi puse în executare silită

67. Titlu executoriu cu privire la obligaţia de a face. Modalităţi de punere în executare care sunt excluse de Codul de procedură civilă

68. Recalcularea pensiei. Obligaţie imposibil de pus în executare silit

69. Autorizaţie de funcţionare. Bun mobil din fondul de comerţ. Inadmisibilitatea popririi directe

70. Procedura insolvenţei deschisă împotriva debitoarei. Obligaţie de a nu face pusă în executare silit. Inaplicabilitatea art. 36 din Legea nr. 85/2006

71. Executare benevolă. Caracterul neîntemeiat al cererii de încuviinţare a executării silite

72. Sancţiunea introducerii mai multor cereri de încuviinţare a executării silite. Efectele încuviinţării executării silite

73. Sancţiunea introducerii mai multor cereri de încuviinţare a executării silite. Lipsa interesului

Secţiunea a 3-a. Rolul instanţei în procedura încuviinţării executării silite

74. Obligaţie intuitu personae. Necesitatea unei executări silite pentru aplicarea amenzii civile

75. Rolul instanţei în procedura încuviinţării executării silite. Drept de creanţă afectat de termene şi condiţii

76. Cerere de executare anterioară datei de 31 martie 2009. Inaplicabilitatea procedurii de încuviinţare. Schimbarea executorului

77. Executare silită pentru recuperarea cheltuielilor de executare dintr-un alt dosar de executare silită. Lipsa necesităţii unei noi încuviinţări

78. Titlu executoriu reprezentat de hotărârea unei instanţe specializate în cauze de dreptul muncii. Scutirea de taxa de timbru în faza încuviinţării executării silite

Secţiunea a 4-a. Executare silită care se desfăşoară prin alte organe decât cele judiciare

79. Executare silită prin intermediul altei instituţii decât cea a executorului judecătoresc. Efecte cu privire la cererea de încuviinţare a executării silite

80. Creanţă fiscală. Executare de competenţa altui organ

Index

Titlul cartii: Incuviintarea executarii silite. Practica judiciara
Numele autorului/lor: Roxana Stanciu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 26 Octombrie 2012
Numar de pagini: 224
ISBN: 978-606-522-813-9
Tip coperta: Carte brosata
Formatul de livrare: Carte tiparita

by Procedura civila, 14 Nov 2012

Desi este o procedura necontencioasa, prin importanta pe care i-a apreciat-o si Curtea Constitutionala, incuviintarea executarii silite este o etapa obligatorie a executarii silite, in cadrul careia instantele verifica existenta conditiilor esentiale necesare pornirii acesteia. Volumul mare de astfel de cereri in ultimii ani a presupus si aparitia unor situatii aparte in cadrul acestei proceduri, care au necesitat adeseori unificarea practicii. Cu privire la aceste aspecte, am selectat aceste hotarari oferite ca solutii de practica unitara, pentru ca munca tuturor celor implicati in executarea silita sa fie in mod semnificativ usurata. Credem ca lucrarea va ramane de utilitate si dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, care nu aduce modificari de esenta procedurii de incuviintare a executarii silite, insa ii integreaza procedura investirii cu formula executorie. Spetele au fost adnotate cu trimiteri la prevederile noului Cod de procedura republicat, tocmai pentru a usura folosirea lucrarii, indiferent de legea aplicabila.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker