Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept civil. Mostenirea. Liberalitatile conform Noului Cod civil | Autor: Veress Emőd

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Extras:

Elaborarea acestei lucrări, în lumina reglementărilor noului Cod civil, reprezintă un demers semnificativ şi valoros al autorului, dar şi unul dificil, în literatura noastră de specialitate neputându-se vorbi despre o abundenţă de lucrări în domeniu, la care acesta să aibă acces.

Moştenirea, una dintre cele mai vechi relaţii sociale privind dobândirea unui patrimoniu, este analizată sub aspectul instituţiilor sale de bază, tratate şi lămurite treptat şi succint, cartea reprezentând un instrument util pentru o mai bună înţelegere a materiei dinamice şi fascinante a succesiunilor.

(...)

Dreptul civil român are ca izvor principal Codul civil din 2009, care este un cod nou, modern şi actualizat, adaptat la noile condiţii economico-sociale. Înlocuirea vechiului Cod civil, din 1864, cu modificările ulterioare, s-a discutat de mulţi ani în doctrina noastră juridică şi au fost formulate mai mult proiecte în această privinţă, dar fără succes.

Multe lucruri s-au schimbat în relaţiile sociale civile, ceea ce trebuia reflectat în Noul Cod civil. Dar toate schimbările în materia succesiunilor sunt prezentate succint în carte.

Demersul pe care l-a făcut autorul cărţii este meritul lui, fiind semnificativ şi valoros, deoarece a acţionat relativ repede după apariţia Noului Cod civil, dar în acelaşi timp şi dificil, neavând la dispoziţie o abundenţă de lucrări în domeniul din literatura noastră de specialitate la care să aibăXII Drept civil. Moştenirea. Liberalităţile. Conform Noului Cod civil acces. Dar, această din urmă precizare contribuie totodată la ridicarea valorii lucrării.

Prin acest cuvânt înainte aducem mulţumirile noastre autorului cărţii, care, prin efortul său, contribuie la descifrarea tainelor dreptului civil, şi-i dorim mult succes în continuarea acestei activităţi deosebit de onorantă pentru el şi pentru toţi teoreticienii şi practicienii dreptului.

Prof. univ. dr. Ernest Lupan

EXTRAS:

      

 

Pretul nostru: 26.90 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

 

Cuvânt-înainte

Capitolul I. Aspecte generale privind moştenirea

Secţiunea 1. Noţiune, terminologie

Secţiunea a 2-a. Felurile moştenirii .

Secţiunea a 3-a. Reglementare şi caractere juridice .

§1. Reglementare

§2. Caractere juridice

Capitolul II. Deschiderea moştenirii

Secţiunea 1. Noţiunea, data şi locul deschiderii moştenirii

§1. Noţiune

§2. Data deschiderii moştenirii

§3. Locul deschiderii moştenirii

Secţiunea a 2-a. Actele juridice asupra moştenirii nedeschise

Capitolul III. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni

Secţiunea 1. Enumerare

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de a moşteni

Secţiunea a 3-a. Vocaţia la moştenire

Secţiunea a 4-a. Nedemnitatea

§1. Noţiune, delimitare

§2. Nedemnitatea de drept

§3. Nedemnitatea judiciară

§4. Efectele nedemnităţii

§5. Înlăturarea efectelor nedemnităţii

Capitolul IV. Moştenirea legală

Secţiunea 1. Aspecte generale

Secţiunea a 2-a. Clasele de moştenitori

Tabel recapitulativ: clasele de moştenitori

Secţiunea a 3-a. Stabilirea gradului de rudenie

Secţiunea a 4-a. Principiile generale ale devoluţiunii legale ale moştenirii

Secţiunea a 5-a. Reprezentarea succesorală

§1. Noţiune, admisibilitate .

§2. Condiţiile reprezentării

§3. Efectul general al reprezentării succesorale

§4. Efectul particular al reprezentării succesorale

Secţiunea a 6-a. Clasa întâi de moştenitori: descendenţii defunctului

Secţiunea a 7-a. Clasa a doua de moştenitori: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi

Tabel recapitulativ: drepturile succesorale ale clasei a II-a de moştenitori

Secţiunea a 8-a. Clasa a treia de moştenitori: ascendenţii ordinari

Secţiunea a 9-a. Clasa a patra de moştenitori: colateralii ordinari

Secţiunea a 10-a. Soţul supravieţuitor

§1. Caracterele generale ale dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor

§2. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor

§3. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor

§4. Clauza de preciput

§5. Căsătoria putativă

Tabel recapitulativ: concursul dintre clasele de moştenitori şi soţul supravieţuitor

Secţiunea a 11-a. Moştenirea vacantă

Capitolul V. Moştenirea testamentară: liberalităţile pentru cauză de moarte

Secţiunea 1. Aspecte generale privind liberalităţile

Secţiunea a 2-a. Testamentul

§1. Definiţie şi caractere

§2. Conţinutul testamentului

§3. Consimţământul testatorului

§4. Nulitatea testamentului reciproc (conjunctiv)

§5. Obiectul testamentului

§6. Cauza (scopul) testamentului

§7. Formele testamentului

7.1. Testamentul ordinar .

7.1.1. Testamentul olograf .

7.1.2. Testamentul autentic

7.2. Testamentele privilegiate

§8. Registrul naţional notarial

§9. Conversiunea formei testamentare

§10. Proba testamentului

§11. Interpretarea testamentului

§12. Testamentul sumelor şi al valorilor depozitate

§13. Revocarea voluntară a testamentului

§14. Retractarea revocării testamentului

Secţiunea a 3-a. Capacitatea în materie de liberalităţi

Secţiunea a 4-a. Lipsa capacităţii depline de exerciţiu a dispunătorului

Secţiunea a 5-a. Desemnarea beneficiarului liberalităţii

Secţiunea a 6-a. Incapacităţile speciale

Secţiunea a 7-a. Simulaţia

Secţiunea a 8-a. Legatele

§1. Legatul universal

§2. Legatul cu titlu universal

§3. Legatul cu titlu particular

§4. Legatul conjunctiv

§5. Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului .

§6. Legatul cu sarcină (sub modo)

§7. Sarcina excesivă a legatului cu titlu particular

§8. Revizuirea condiţiilor şi a sarcinilor

§9. Sancţiuni speciale în materie de liberalităţi

§10. Legatul rentei viagere sau al unei creanţe de întreţinere

§11. Legatul alternativ.

§12. Legatul bunului altuia

§13. Cheltuielile predării legatului

§14. Dreptul de preferinţă al creditorilor moştenirii faţă de legatari

§15. Ineficacitatea legatelor

§16. Revocarea voluntară a legatului

§17. Revocarea judecătorească a legatului

§18. Caducitatea legatului

§19. Destinaţia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace

§20. Regimul legatului-sarcină

§21. Substituţia vulgară

§22. Substituţiile fideicomisare

§23. Liberalităţile reziduale

Secţiunea a 9-a. Dezmoştenirea

§1. Noţiune, feluri

§2. Efectele dezmoştenirii

§3. Nulitatea dezmoştenirii .

Secţiunea a 10-a. Execuţiunea testamentară

§1. Noţiuni introductive

§2. Exercitarea misiunii şi atribuţiile executorului testamentar

§3. Încetarea execuţiunii testamentare

Capitolul VI. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive

Secţiunea 1. Rezerva succesorală

Secţiunea a 2-a. Cotitatea disponibilă

Tabel recapitulativ: rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă

Secţiunea a 3-a. Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor .

Secţiunea a 4-a. Stabilirea valorii masei succesorale

Secţiunea a 5-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive

§1. Noţiune

§2. Modul de operare al reducţiunii

§3. Ordinea reducţiunii .

§4. Efectele reducţiunii

§5. Reducţiunea unor liberalităţi speciale

§6. Imputarea liberalităţilor

Capitolul VII. Transmisiunea moştenirii .

Secţiunea 1. Opţiunea succesorală .

§1. Consideraţii introductive

§2. Caracterele juridice ale actului de opţiune succesorală

§3. Retransmiterea dreptului de opţiune

§4. Acceptarea moştenirii de către creditori pe calea acţiunii oblice

§5. Termenul de opţiune succesorală

§6. Reducerea termenului de opţiune

§7. Termenul de prescripţie al acţiunii în anularea acceptării sau a renunţării .

Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii

§1. Felurile acceptării după forma de exteriorizare a voinţei

§2. Felurile acceptării după raportul acesteia cu voinţa succesibilului

§3. Declaraţia de neacceptare

§4. Prezumţia de renunţare

§5. Efectele acceptării. Răspunderea pentru datoriile şi sarcinile moştenirii

Secţiunea a 3-a. Inventarul bunurilor din patrimoniul succesoral

Secţiunea a 4-a. Renunţarea la moştenire

§1. Definiţie, caractere, formă şi efecte

§2. Revocarea renunţării frauduloase

§3. Revocarea renunţării

Secţiunea a 5-a. Sezina

Secţiunea a 6-a. Predarea legatelor

Secţiunea a 7-a. Procedura necontencioasă succesorală notarială

Secţiunea a 8-a. Certificatul de moştenitor

Secţiunea a 9-a. Petiţia de ereditate

Secţiunea a 10-a. Amintirile de familie

Secţiunea a 11-a. Moştenirea vacantă

Secţiunea a 12-a. Transmisiunea drepturilor patrimoniale de autor

Capitolul VIII. Partajul succesoral şi raportul

Secţiunea 1. Aspecte generale referitoare la partajul succesoral

Secţiunea a 2-a. Partajul voluntar şi partajul pe cale judecătorească

Secţiunea a 3-a. Raportul donaţiilor

§1. Noţiune

§2. Scutirea de raport a renunţătorului la moştenirea legală

§3. Delimitarea raportului donaţiilor faţă de reducţiunea liberalităţilor excesive .

§4. Condiţiile obligaţiei de raport .

§5. Distincţia obligaţiei de raport de reducţiunea liberalităţilor excesive

§6. Caracterul personal al obligaţiei de raport

§7. Excepţiile de la obligaţia de raport

§8. Modul de efectuare a raportului

Secţiunea a 4-a. Raportul datoriilor

Secţiunea a 5-a. Plata datoriilor către creditorii defunctului

§1. Divizarea de drept a pasivului succesiunii

§2. Excepţii de la regula divizării de drept a pasivului succesoral

Secţiunea a 6-a. Situaţia creditorilor

§1. Creditorii personali ai moştenitorilor

§2. Concursul dintre creditorii moştenirii şi creditorii moştenitorilor

§3. Regresul între moştenitori. Insolvabilitatea unuia dintre moştenitori

§4. Titlurile executorii obţinute împotriva defunctului

Secţiunea a 7-a. Partajul de ascendent

§1. Noţiune. Caracteristici

§2. Condiţii de validitate

§3. Donaţia-partaj

§4. Testamentul-partaj

Capitolul IX. Contractul de donatie

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Caractere juridice

Secţiunea a 3-a. Condiţiile de validitate

Secţiunea a 4-a. Principiul irevocabilităţii donaţiilor

Secţiunea a 5-a. Caducitatea donaţiilor făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei

Secţiunea a 6-a. Reguli specifice privind donaţiile între soţi

Secţiunea a 7-a. Efectele contractului de donaţie

Secţiunea a 8-a. Cauzele legale de revocare a contractului de donaţie

Bibliografie selectivă

Titlul cartii: Drept civil. Mostenirea. Liberalitatile conform Noului Cod civil
Numele autorului/lor: Veress Emőd
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 06 Aug 2012
Numar de pagini: 160
ISBN: 978-606-18-0062-9
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 26.90

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker