Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar. Practica judiciara comentata | Autor: Nicolae-Alexandru Ceslea

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Cartea este structurată în zece capitole, primele şapte tratează, în ordine, elementele cererii de chemare în judecată astfel cum sunt enunţate de art. 194‑195 C.proc.civ., respectiv părţile din proces (Capitolul I), reprezentarea în proces (Capitolul II), obiectul (Capitolul III) şi cauza (Capitolul IV), probele pe care se întemeiază cererea (Capitolul V), semnătura (Capitolul VI) şi numărul de exemplare (Capitolul VII), un capitol distinct se referă la aspectele procedurale ridicate de dispoziţiile privind regularizarea cererilor (Capitolul VIII), iar ultimele două capitole analizează elementele controversate şi interesante ce ţin de taxele judiciare de timbru în reglementarea dată de O.U.G. nr. 80/2013 (Capitolul IX) şi ajutorul public judiciar (Capitolul X), aspecte ce interesează, în principal, procedura regularizării cererii de chemare în judecată.

Nucleul lucrării îl constituie încheierile de şedinţă ale instanţelor de judecată naţionale, prin care a fost anulată cererea de chemare în judecată, precum şi încheierile pronunţate asupra cererilor de reexaminare împotriva soluţiilor de anulare. Unde a fost cazul, au fost incluse soluţiile similare sau contrare celor expuse (în secţiunea Jurisprudenţă, situată după încheierea de şedinţă) cu un extras al considerentelor relevante, au fost sintetizate soluţiile din doctrină asupra aspectului tratat în jurisprudenţă (în secţiunea Doctrină, situată după încheierea de şedinţă) şi au fost prezentate comentariile autorului (în secţiunea Comentariu, respectiv Comentariu şi doctrină, situată după încheierea de şedinţă).

Pretul nostru: 30.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Părţile procesului

1. Culpa reclamantului în indicarea propriului domiciliu

2. Omisiunea indicării numelui/denumirii pârâtului şi a adresei acestuia

3. Omisiunea indicării numelui/denumirii pârâtului şi a adresei acestuia în materie contravenţională. Opinia contrară

4. Obligaţia precizării exprese a numelui, prenumelui şi adresei intervenientului forţat într‑un litigiu cu societatea de asigurare

5. Indicarea numelui moştenitorilor pârâtului

6. Dovada privind numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor

7. Obligaţia reclamantului privind comunicarea codului numeric personal sau, după caz, a codului unic de înregistrare ori a codului de identificare fiscală, a numărului de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice

8. Dovada privind domiciliul persoanei fizice. Cererea privind citarea prin publicitate a persoanei fizice

9. Dovada privind sediul persoanei juridice cu relaţii actuale furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Citarea prin publicitate a persoanei juridice

10. Obligaţia instanţei de a obţine informaţiile cu privire la codul numeric personal, codul unic de înregistrare ori codul de înregistrare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale părţilor

11. Distincţia dintre elementele esenţiale şi elementele neesenţiale ale cererii de chemare în judecată. Opinia contrară

12. Manifestare de voinţă în sensul că petentul renunţă să se judece în contradictoriu cu una dintre părţi în cursul procedurii de reexaminare a încheierii de anulare

Capitolul al II‑lea. Reprezentarea în proces

13. Dovada calităţii de reprezentant a persoanei juridice în cazul cererilor formulate prin avocat. Opinia parţial contrară

14. Dovada calităţii de reprezentant în cazul cererilor formulate prin avocat. Forma împuternicirii avocatului. Conţinutul adresei comunicate părţii

15. Dovada calităţii de reprezentant în cazul cererilor formulate prin avocat. Cuprinsul împuternicirii avocatului

16. Dovada calităţii de reprezentant în cazul cererilor formulate de asociaţiile de proprietari. Opinia contrară

17. Dovada calităţii de reprezentant în cazul cererii de încuviinţare a executării silite, formulată de executorul judecătoresc. Aprecierea instanţei cu privire la importanţa elementului omis de petent în cadrul cererii de reexaminare

18. Dovada calităţii de reprezentant a persoanei care a introdus cererea de chemare în judecată. Cerere formulată în nume propriu de persoana juridică de drept privat, fără referire la mandatul acordat avocatului. Depunerea ulterioară a împuternicirii apărătorului

19. Dovada calităţii de reprezentant a persoanei care a introdus cererea de chemare în judecată. Condiţiile, forma şi conţinutul împuternicirii acordate unui reprezentant convenţional

20. Dovada calităţii de reprezentant a persoanei care a introdus cererea de chemare în judecată. Împuternicirea dată de un organ al societăţii unui reprezentant convenţional. Proba calităţii de reprezentant în cazul persoanelor juridice

Capitolul al III‑lea. Obiectul cererilor

21. Claritatea cu care trebuie enunţat obiectul cererii de chemare în judecată

22. Condiţia precizării obiectului cererii şi valoarea lui, precum şi modul de calcul prin care s‑a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare

23. Concordanţa dintre obiectul cererii de chemare în judecată şi înscrisurile depuse la dosarul cauzei

24. Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act de executare în condiţiile legii. Omisiunea precizării debitului urmărit pentru stabilirea cauţiunii în cadrul contestaţiei la executare împotriva acestui refuz

25. Caracterul subsidiar al criteriului de stabilire a valorii obiectului cererii prin raportare la grilele notariale cuprinzând valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare

26. Caracterul subsidiar al criteriului de stabilire a valorii obiectului cererii prin raportare la grilele notariale cuprinzând valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare. Opinia contrară. Evaluarea imobilului potrivit grilei notarilor publici în cazul unei valori derizorii sau în cazul contestării valorii imobilului

27. Obligaţia privind depunerea extrasului de carte funciară. Domeniu de aplicare

28. Forma actualizată a extrasului de carte funciară

29. Renunţarea la capătul de cerere privind penalităţile de întârziere în cursul procedurii de reexaminare a încheierii de anulare

Capitolul al IV‑lea. Cauza cererilor

30. Precizarea motivelor de fapt ale cererii

31. Stabilirea temeiului de drept al cererii de către instanţă

Capitolul al V‑lea. Dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere

32. Completarea cererii de chemare în judecată cu privire la probe

33. Precizarea în mod general a probatoriului

34. Indicarea expresă a probatoriului. Opinia contrară

35. Propunerea probatoriului şi completarea acestuia la iniţiativa instanţei

36. Sancţiunea pentru neindicarea probatoriului. Obligaţia de a certifica pentru conformitate cu originalul înscrisurile anexate cererii de chemare în judecată

37. Obligaţia de a indica probatoriul pe care se sprijină cererea de chemare în judecată în cazul plângerilor contravenţionale. Opinia contrară

38. Efectele renunţării la probatoriu în cadrul procedurii de reexaminare a încheierii de anulare a cererii

39. Obligaţia reclamantului de a face dovada parcurgerii procedurii prealabile. Ordonanţă de plată

40. Obligaţia de a depune înscrisurile care sunt indispensabile cauzei

41. Obligaţia reclamantului de a depune transcrierea unui înscris ilizibil

42. Importanţa instituirii formalităţii certificării pentru conformitate cu originalul a înscrisurilor depuse la dosar

43. Certificarea pentru conformitate cu originalul a unei sentinţe judecătoreşti

44. Formalitatea certificării copiilor de pe înscrisuri pentru conformitate cu originalul pe toate filele înscrisului

45. Formalitatea certificării pentru conformitate cu originalul a înscrisurilor destinate comunicării părţii adverse

46. Sancţiunea pentru nedepunerea interogatoriului ce va fi administrat persoanei juridice

47. Indicarea numelui, prenumelui şi domiciliului martorilor. Opinie contrară

Capitolul al VI‑lea. Semnătura

48. Semnătura olografă aplicată pe cererea de chemare în judecată. Modalităţi alternative de însuşire a cererii de chemare în judecată

Capitolul al VII‑lea. Numărul de exemplare 

49. Încunoştinţarea reclamantului în legătură cu obligaţia de a depune cererea de chemare în judecată în dublu exemplar şi obligaţia de a anexa înscrisuri şi pentru comunicare

50. Numărul necesar de exemplare ale cererii de chemare în judecată şi ale înscrisurilor anexate, în cazul în care sediul persoanei juridice se întinde pe mai multe adrese poştale

Capitolul al VIII‑lea. Elemente procedurale privind regularizarea

51. Scopul, caracterul general şi obligatoriu ale procedurii regularizării cererilor. Cererile supuse regularizării. Aspecte privind contestaţia la executare după modificarea art. 716 alin. (1) C.proc.civ. prin Legea nr. 138/2014. Verificarea competenţei instanţei în procedura regularizării

52. Caracterul termenului de 10 zile pentru regularizarea cererii

53. Sancţiunea nerespectării termenului de 10 zile, în condiţiile în care lipsurile cererii au fost complinite înainte de anularea cererii. Reducerea termenului de 10 zile pentru complinirea lipsurilor

54. Sancţiunea nerespectării termenului de 10 zile, în condiţiile în care lipsurile cererii au fost complinite înainte de anularea cererii. Opinia contrară

55. Cauzele care duc la admiterea cererii de reexaminare

56. Posibilitatea anulării unui singur capăt de cerere al acţiunii

57. Anularea cererii reconvenţionale

58. Repunerea în termenul pentru regularizarea cererii de chemare în judecată. Calculul termenului

59. Posibilitatea reiterării cererilor faţă de care legea instituie un moment procedural în care pot fi formulate. Distincţia între dispoziţiile care instituie sancţiunea decăderii potrivit Codului civil faţă de cele din cuprinsul Codului de procedură civilă

60. Anularea cererii de chemare în judecată pentru nedepunerea răspunsului la întâmpinare

61. Reiterarea cererii de reexaminare

62. Calea de atac împotriva încheierii prin care instanţa s‑a pronunţat asupra cererii de reexaminare. Regularizarea cererii de reexaminare. Cale de atac

63. Regularizarea cererii de apel şi a cererii de recurs

Capitolul al IX‑lea. Taxele judiciare de timbru

64. Limitele de apreciere cu privire la taxele judiciare de timbru în soluţionarea cererii de reexaminare

65. Completarea cererii de chemare în judecată prin adăugarea unui nou petit după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 80/2013

66. Obligaţia de plată a taxelor judiciare în cazul în care partea căreia i‑a fost anulată cererea de chemare în judecată formulează cerere de intervenţie principală în cadrul aceluiaşi proces împotriva aceluiaşi pârât, cererea având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză

67. Dovada achitării efective a taxei judiciare. Menţiunile cu privire la facilităţile privind plata taxelor judiciare din cuprinsul adresei comunicate petentului

68. Originalul dovezii de plată a taxei judiciare de timbru

69. Originalul dovezii de plată a taxei judiciare de timbru. Opinia contrară

70. Cerere de chemare în judecată având ca obiect constatarea intervenirii prescripţiei dreptului material la acţiune cu privire la obligaţia de plată a unei sume de bani. Caracter evaluabil în bani

71. Taxa judiciară de timbru pentru acţiunea în partaj

72. Obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru în cazul cererilor având ca obiect daune morale formulate de o persoană juridică. Obligaţie solidară

73. Caracterul de normă specială a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 faţă de dispoziţiile art. 31 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ. Noţiunea de „teren afectat de construcţii” în cazul evaluării prin raportare la grilele notariale cuprinzând valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare

74. Caracterul evaluabil în bani al cererii având ca obiect validare poprire

75. Caracterul neevaluabil în bani al cererii având ca obiect validare poprire. Opinia contrară

76. Taxa judiciară de timbru într‑o cerere formulată împotriva societăţii de asigurare, având ca obiect pretenţii civile. Noţiunea de „litigiu decurgând dintr‑o cauză penală”

77. Taxa judiciară de timbru într‑o cauză având ca obiect contestaţie la executare. Creanţă izvorând dintr‑o hotărâre judecătorească pronunţată într‑un litigiu de muncă

78. Taxa judiciară de timbru într‑o cauză având ca obiect înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii

79. Restituirea taxei judiciare de timbru în cazul admiterii contestaţiei la executare. Cheltuieli de judecată

Capitolul al X‑lea. Ajutorul public judiciar

80. Soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar în cazul în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art. 194 C.proc.civ.

81. Anularea cererii de chemare în judecată la un moment procesual anterior soluţionării definitive a cererii de acordare a ajutorului public judiciar

82. Renunţarea la judecată în cadrul cererii de reexaminare a ajutorului public judiciar. Obligaţie solidară. Declaraţia pe proprie răspundere în sensul că petenţii nu au mai beneficiat de ajutor public judiciar în ultimele 12 luni

83. Admisibilitatea cererii de acordare a ajutorului public în cazul cauţiunii judiciare

84. Analiza în ansamblu a situaţiei financiare a petentei persoane juridice în cadrul procedurii privind acordarea facilităţilor pentru plata taxelor judiciare. Documentele justificative

85. Analiza criteriilor privind acordarea facilităţilor pentru plata taxelor judiciare de timbru, în ipoteza în care persoana juridică a avut activitatea suspendată. Soluţiile ce pot fi pronunţate în cererea de acordare a facilităţilor pentru plata taxelor judiciare de timbru

86. Relevanţa perioadei scurse între momentul sesizării instanţei şi momentul soluţionării cererii de acordare a ajutorului public judiciar

87. Acordarea ajutorului public judiciar sub forma achitării taxei pentru efectuarea expertizei de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

88. Lipsa veniturilor realizate de membrii familiei. Realitatea veniturilor declarate. Prezumţie

89. Cheltuielile membrilor familiei în soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar. Regimul cheltuielilor voluptuare

90. Situaţia materială bună a petentului în soluţionarea cererii de acordare a ajutorului public judiciar. Prezumţie 

Titlul cartii: Regularizarea cererilor in procesul civil. Taxele judiciare de timbru. Ajutorul public judiciar. Practica judiciara comentata | Autor: Nicolae-Alexandru Ceslea
Numele autorului/lor: Nicolae-Alexandru Ceslea
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 27 Martie 2015
Numar de pagini: 288
ISBN: 978-606-27-0261-8
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 30
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 01 Apr 2015

Nucleul lucrării îl constituie încheierile de şedinţă ale instanţelor de judecată naţionale, prin care a fost anulată cererea de chemare în judecată, precum şi încheierile pronunţate asupra cererilor de reexaminare împotriva soluţiilor de anulare.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker