Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Think tank of justice and law | Autor: Nasty Marian Vladoiu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

In order to be studied as a science, Law had to transit an intense process of specialization and consecration of values, values becoming thereby its object of study and specific research.

Throughout time, Law has been studied from various perspectives, because of its variable geometry, being considered in continuous transformation, with a social dynamics in ascension. Most specialists agree that Law is a complex phenomenon, with a synergistic, well-defined structure, which cannot be summarized in the exegesis of some legal norms or normative texts and precedents.

Therefore we ask ourselves whether the Theory of Fractals can argue the law’s character of being an exact science and implicitly natural on the one hand and, on the other hand, its nature of normative science.

§1. Introducere

Încă de la începutul secolului XX, un mare jurist, Rudolf Stammler, aprecia că ştiința dreptului ar avea o structură bazată pe două ramuri principale, şi anume: una tehnică, destinată a studia sensul şi cuprinsul legilor în alcătuirea lor sistematică, şi o ramură teoretică, ramură ce trebuie să constate dacă dreptul este mijlocul just pentru scopuri juste („acordul legilor cu idealul social”).

S-a afirmat că, în mod natural, ştiința dreptului aparține sistemului ştiințelor sociale, fapt demonstrat de obiectul dreptului şi de o îndelungată şi neschimbată percepție tradițională.

Este bine cunoscut că, în tabloul ştiințelor sociale, dreptul ocupă un loc deosebit de important şi aparte, fiind determinat atât de scopul propriu, cât şi de cel interdisciplinar care se află în strânsă legătură cu acesta şi care ajută la configurarea dimensiunii şi structurii dreptului ca ştiință.

„Ca ştiință cu statut şi poziție specifice, ştiința dreptului analizează un anumit domeniu al relațiilor şi al structurilor sociale – domeniul participării oamenilor la circuitul juridic, ca purtători de drepturi şi obligații juridice, cu toate consecințele ce decurg de aici”.

De-a lungul timpului, dreptul a fost studiat din varii perspective, astfel, putem concluziona că dreptul reprezintă un fenomen complex, cu o geometrie variabilă, aflat într-o continuă metamorfoză şi cu o dinamică socială în ascensiune.

(...)

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

ABREVIERI

DECRIPTAREA DREPTULUI CA ȘTIINȚĂ EXACTĂ NORMATIVISTĂ CU AJUTORUL FRACTALILOR (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introducere

§2. Dreptul ca ştiință socială

§3. Dreptul ca ştiință exactă normativistă

§4. Concluzii

THE DECRYPTION OF LAW AS AN EXACT NORMATIVE SCIENCE USING FRACTALS (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. Law as a social science

§3. Law as an exact normative science

§4. Conclusions

REZILIENȚA EMOȚIONALĂ JUDICIARĂ (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introducere

§2. Mijloace şi metode

§3. Consecințe

§4. Concluzii

THE NEW CONCEPT OF JUDICIAL EMOTIONAL RESILIENCE (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. Means and methods

§3. Results

§4. Conclusions

PRIVIRE ANALITICĂ ASUPRA MEDIULUI INFRACȚIONAL VIRTUAL (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introducere

§2. Repere legislative româneşti privitoare la infracțiuni săvârşite în mediul virtual

§3. Protecția penală a vieții private împotriva cyberinfracțiunilor. Negaționism, antisemitism, rasism şi xenofobie în mediul virtual

§4. Concluzii

AN ANALYTICAL OVERVIEW ON THE VIRTUAL ENVIRONMENTAL CRIME (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. Romanian legislative guidelines in respect of offenses committed in the virtual environment

§3. The criminal protection of privacy against cybercrimes. Negationism, anti-Semitism, racism and xenophobia in the virtual environment

§4. Conclusions

INVESTIGATORUL SUB ACOPERIRE ÎN VIZIUNEA NOULUI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ (Isabelle Vlădoiu, Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Utilizarea investigatorului sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor

1.1. Dispoziții cu privire la condițiile necesare pentru a fi folosiți investigatori sub acoperire

1.2. Dispoziții cu privire la luarea măsurii şi actul prin care se dispune aceasta

1.3. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică

1.4. Condiții cu privire la persoana investigatorului. Competența şi activitatea investigatorilor sub acoperire

§2. Comparație atribuțional-funcțională între investigatorul sub acoperire şi colaborator

§3. Măsuri de protecție a investigatorului sub acoperire şi a colaboratorilor

§4. Participarea autorizată la anumite activități

THE UNDERCOVER INVESTIGATOR IN THE VISION OF THE NEW ROMANIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE (Isabelle Vlădoiu, Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. The use of undercover investigator or with real identity and of collaborators

2.1. Provisions regarding the necessary conditions for using undercover investigators

2.2. Provisions related to the taking of the measure and the document ordering it

2.3. The authorization of technical surveillance measures

2.4. Terms regarding the investigator person. Competence and undercover work

§3. Functional and attributional comparison between the undercover investigator and the collaborator

§4. Protective measures for the undercover investigators and collaborators

§5. The authorized participation to certain activities

§6. Conclusions

TRĂSĂTURILE ESENȚIALE ALE INFRACȚIUNII ÎN NOUL COD PENAL (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introducere

§2. Definiția infracțiunii

§3. Faptă prevăzută de legea penală

§4. Faptă săvârşită cu vinovăție

§5. Faptă nejustificată

§6. Faptă imputabilă persoanei care a săvârşit-o

§7. Concluzii

THE ESSENTIAL FEATURES OF THE OFFENSE IN THE NEW ROMANIAN CRIMINAL CODE (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. Definition of the offense

§3. Act provided by criminal law

§4. Act perpetrated with guilt

§5. Unjustified act

§6. Act imputable to the person who committed it

§7. Conclusions

THINK TANK OF JUSTICE AND LAW INFRACȚIUNEA DE UCIDERE LA CEREREA VICTIMEI INTRODUSĂ PRIN NOUL COD PENAL (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Considerații introductive. Noțiune şi definiție

§2. Obiectul protecției penale

§3. Subiecții infracțiunii

§4. Condiția premisă

§5. Conținutul constitutiv

§6. Forme, modalități, sancțiuni. Forme

§7. Explicații de interes practic

§8. Concluzii

THE OFFENSE OF HOMICIDE BY REQUEST OF THE VICTIM INTRODUCED BY THE NEW ROMANIAN CRIMINAL CODE (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Preliminary considerations. Concept and definition

§2. The object of the criminal offence

§3. Subjects of the criminal offence

§4. The prerequisite condition

§5. Constitutive contents

§6. Forms, modalities and penalties

§7. Explanations of practical interest

§8. Conclusions

INTEGRATORUL SOCIAL, SOLUȚIA PENTRU REABILITAREA MINORULUI PREDISPUS LA COMPORTAMENT INFRACȚIONAL (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introducere

§2. Mijloace si metode

§3. Rezultate

§4. Concluzii

THE SOCIAL INTEGRATOR, A SOLUTION FOR THE REHABILITATION OF THE MINOR PREDISPOSED TO CRIMINAL BEHAVIOR (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. Means and methods

§3. Results

§4. Conclusions

BIOINFRACȚIUNEA – UN NOU CONCEPT (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introducere

§2. Bioetica – concept şi evoluție în principalele instrumente juridice internaționale

§3. Convenția de la Oviedo

3.1. Izvor legislativ pentru legiuitorii naționali în materie

3.2. Câteva aspecte privind legislația românească în materie

3.3. Definiția bioinfracțiunii

§4. Concluzii

BIOCRIME – A NEW CONCEPT (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. Bioethics – evolution and concept in the main international legal instruments

§3. The Oviedo Convention

3.1. Legal source for national legislator

3.2. Several aspects regarding the romanian law in the field

3.3. Definition of Biocrime

§4. Conclusions

BIOETICA – ADEVĂRUL DREPTULUI SAU DREPTUL ADEVĂRULUI? (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introducere

§2. Biotehnologii. Biomedicină. Bioetică

§3. Prevederi consacrate în instrumentele legislative internaționale adoptate în noul Cod civil român

§4. Concluzii

BIOETHICS – TRUTH OF LAW OR LAW OF TRUTH? (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. Biotechnologies. Biomedicine. Bioethics

§3. Provisions established by international legal instruments adopted in the new Romanian Civil Code

§4. Conclusions

LIBERTĂȚI FUNDAMENTALE VERSUS COMANDAMENTE RELIGIOASE (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introducere

§2. Precizări terminologice

§3. Privire generală asupra punctelor convergente şi divergente

§4. Cadrul juridic privitor la libertatea religioasă în România

§5. Aprecieri privind comandamentele religioase şi comandamentele juridice privitoare la drepturile omului. Aspecte

§6. Concluzii

FUNDAMENTAL FREEDOMS VERSUS RELIGIOUS COMMANDMENTS (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. Terminology assignation

§3. Overview on convergent and divergent points

§4. Legal framework of the religious freedom in Romania

§5. Considerations concerning the religious commandments and legal commandments regarding human rights. Aspects

§6. Conclusions

ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 31/ 2002 PRIVIND INTERZICEREA ORGANIZAȚIILOR ȘI SIMBOLURILOR CU CARACTER FASCIST, RASIST SAU XENOFOB ȘI A PROMOVĂRII CULTULUI PERSOANELOR VINOVATE DE SĂVÂRȘIREA UNOR INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI OMENIRII, APROBATĂ PRIN LEGEA NR. 107/2006 – ÎN „AVARIE JURIDICĂ” (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introducere

§2. Probleme de legalitate

§3. Scurte comentarii şi explicații privind articolele O.U.G. nr. 31/2002, confirmată prin Legea nr. 107/2006, şi ale propunerilor de lege ferenda

§4. Propunere de lege ferenda

§5. Concluzii

EMERGENCY ORDINANCE NO. 31/2002 PROHIBITING ORGANIZATIONS AND SYMBOLS OF FASCIST, RACIST OR XENOPHOBIC CHARACTER AND PROMOTING THE CULT OF PERSONS GUILTY OF CRIMES AGAINST PEACE AND HUMANITY APPROVED BY LAW NO. 107/2006 – „THE LEGAL DAMAGE” (Nasty Marian Vlădoiu)

§1. Introduction

§2. Issues of legality

§3. Short comments and explanations of articles of GEO no. 31/2002, approved by Law no. 107/2006, and the ferenda law

§4. Proposal of ferenda Law

§5. Conclusions

LIBERTATEA DE RELIGIE DIN PERSPECTIVA CONVENȚIEI EUROPENE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ŞI A JURISPRUDENȚEI CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI (Nasty Marian Vlădoiu, Ovidiu Predescu)

§1. Introducere

§2. Libertatea de religie. Noțiune. Reglementare

§3. Libertatea de religie. Concepte. Jurisprudența Curții Europene în domeniu

§4. Obligații substanțiale şi procedurale

§5. Concluzii

FREEDOM OF RELIGION FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS AND CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (Nasty Marian Vlădoiu, Ovidiu Predescu)

§1. Introduction

§2. Freedom of Religion. Concept. Regulation

§3. Freedom of Religion. Concepts. Relevant Case Law of the European Court

§4. Substantive and procedural obligations

§5. Conclusions 

Titlul cartii: Think tank of justice and law | Autor: Nasty Marian Vladoiu
Numele autorului/lor: Nasty Marian Vladoiu
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: Ianuarie 2015
Numar de pagini: 328
ISBN: 978-606-673-473-8
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 35
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 23 Jan 2015

Viziunea originala ce se regasește in unele articole anticipeaza paradigma viitorului mediului juridic, atat la nivel național, cat și internațional, și plaseaza astfel lucrarea de fața in topul studiilor avangardiste in materie.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker